Arbejdsskade — Ankestyrelsens anke af dom ikke tillagt opsættende virkning

Højeste­ret har den 4. decem­ber 2007 afvist at imøde­komme Anke­sty­rel­sens begæ­ring om, at en anke af Østre Lands­rets dom af 22. januar 2007 (omtalt på hjem­mesi­den d. 6.2.2007) skal tillæg­ges opsæt­tende virk­ning. Dommen, der gav skade­lidte medhold i at sagen skulle genop­ta­ges, var blevet anket af Anke­sty­rel­sen, men først efter ekse­ku­tions­fri­sten. Skade­lidte ønskede derfor at sagen blev reali­tets­be­hand­let i Arbejds­ska­desty­rel­sen, såle­des at der derved kunne træf­fes en afgø­relse om, hvad stør­rel­sen af menet og erhverv­sev­ne­ta­bet vil udgøre, såfremt skade­lidte også for Højeste­ret får medhold i at sagen skal genop­ta­ges. En reali­tets­be­hand­ling af disse spørgs­mål skal ske under iagt­ta­gelse af bevis­byr­de­reg­len i § 12, stk. 2 (tidli­gere lovs § 13). I selve sagen (om genop­ta­gelse) er det deri­mod Anke­sty­rel­sens opfat­telse, at denne bevis­byr­de­r­e­gel ikke gælder. Vores opfat­telse er, at bevis­byr­de­reg­len også gælder i sager der genop­ta­ges inden 5 år fra første afgø­relse. Hvad Højeste­ret mener om dette prin­ci­pi­elle spørgs­mål kan først forven­tet afkla­ret om godt et års tid, men nu skal arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne træffe afgø­relse om størrelsen.

Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås ved henven­delse til Søren Kjær Jensen, der fører sagen for Dansk Soci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning på vegne den skadelidte.

Søren Kjær Jensen

Partner