Arbejdsskadeforsikringsselskaber skal betale renter af bruttobeløb og ikke af nettobeløb — Dom af 9. oktober

Skre­vet af Søren Kjær Jensen, advo­kat og part­ner 12-10-2020

Retten i Glostrup har under medvir­ken af tre dommere den 9. okto­ber 2020 afsagt dom vedrø­rende den prin­ci­pi­elle proble­ma­tik, der omhand­ler, hvor­vidt et arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­skab, der ikke har betalt den tilkendte erstat­ning retti­digt, skal betale renter af den fulde tilkendte erstat­ning (brut­to­be­lø­bet), eller alene betale renter af den erstat­ning, der efter inde­hol­delse af kilde­skat tilkom­mer den skade­lidte (netto­be­lø­bet).

 

Sagens forløb

Sagen er ført for Finans­for­bun­det på vegne et medlem, der i 2010 var udsat for et røveri i den bank hvor hun arbej­dede, og efter­føl­gende udvik­lede PTSD og måtte overgå til førtids­pen­sion. Hun fik tilkendt méngodt­gø­relse og dernæst i 2016 erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til knap 29.000 kr. måned­ligt. Denne erstat­ning mente arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­ska­bet ALKA ikke, at hun var beret­ti­get til. ALKA anlagde senere sag mod Anke­sty­rel­sen, men hævede denne rets­sag i slut­nin­gen af 2018.

På dette tids­punkt havde skade­lidte mere end 1,3 milli­o­ner kr. til gode i måned­lige bruttoydel­ser — som efter kilde­skat­in­de­hol­delse, netto udgjorde ca. 800.000 kr. ALKA ville kun betale renter af de 800.000 kr. og ikke af de yder­li­gere ca. 500.000 kr. Forskel­len udgjorde ca. 57.000 kr.

Samme ret – Glostrup Ret – havde tidli­gere ved en upåan­ket dom fra 2012 i en anden sag truf­fet afgø­relse om samme problem, men med det modsatte resul­tat, og en del forsik­rings­sel­ska­ber har efter­føl­gende haft den prak­sis, at der kun skulle beta­les renter af nettobeløbet.

Anke­sty­rel­sen har endvi­dere i en prin­ci­p­af­gø­relse (48–19) truf­fet afgø­relse om, at der kun skal beta­les renter af nettobeløbet.

Retten fandt at arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­ska­bet skal betale renter af den tilkendte bruttoerstat­ning. Den netop afsagte dom fra Retten i Glostrup under­ken­der såle­des den tidli­gere retsopfattelse.

 

Afgørelsen

De tre dommere udta­ler i begrun­del­sen bag afgø­rel­sen følgende:

”Det er efter ordly­den af § 26, stk. 3, det i stk. 1 omhand­lede erstat­nings­be­løb, der forren­tes, og da erstat­nin­gen for tab af erhverv­sevne er bereg­net på baggrund af A´s årlige brut­to­ind­komst før skaden og udbe­ta­les som et måned­ligt skat­teplig­tigt beløb, er det omhand­lede erstat­nings­be­løb i sig selv et brut­to­be­løb. Bestem­mel­sens ordlyd taler såle­des for, at rente­be­reg­nin­gen skal ske med udgangs­punkt i brut­to­er­stat­nin­gen og dermed uafhæn­gigt af A´s skat­te­mæs­sige forhold. Det bemær­kes, at der ikke er holde­punk­ter for det modsatte i bestem­mel­sens forarbejder.”

Endvi­dere konsta­te­rede de tre dommere, at den erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning som kvin­den er tilkendt blev ydet som erstat­ning for forrin­gelse af hendes indtje­nings­evne, og at de løbende ydel­ser har karak­ter af erstat­ning for en mistet løbende indtægt. Da ydel­serne substi­tu­e­rer en indkomst, der ville have været skat­teplig­tige, er ydel­serne lige­le­des skat­teplig­tige og de dermed sammen­lig­ne­lige med løn eller tabt arbejds­fortje­ne­ste. I begrun­del­sen under­stre­ges det desu­den, at:

”Det er ubestridt under sagen, at renter for krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste opgø­res på baggrund af skade­lid­tes brut­to­ind­tægt uden fradrag af skat, lige­som det er anta­get i litte­ra­tur og prak­sis, at en lønmod­ta­ger, der har krav på løn, kan kræve renter af brut­toløn­nen, uanset at skade­lidte eller lønmod­ta­ge­ren derved måtte blive overkompenseret.”

På baggrund heraf fandt retten, at der ikke var grund­lag for ved bereg­ning af renterne for erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­nin­gen at tage hensyn til, om og i hvil­ket omfang ydel­serne er beskat­tet. Retten konklu­de­rede såle­des, at renterne skal bereg­nes på baggrund af bruttoerstatningsbeløbet.

 

Kommentar

Om sagen ankes vides af gode grunde endnu ikke; men det er under alle omstæn­dig­he­der væsent­ligt at være opmærk­som på proble­ma­tik­ken, idet en række sager – hvis afgø­rel­sen står ved magt – vil kunne genoptages.

Du kan læse dommen her

Spørgs­mål til dommen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen der førte sagen for Finansforbundet.

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om