Arbejdsskadelovgivningen — Bevisbyrdereglen gælder også i sager om genoptagelse inden 5 år

Vestre Lands­ret har i dom af 23. juni 2006 for første gang taget stil­ling til spørgs­må­let om, hvor­vidt bevis­byr­de­reg­len (tidli­gere Lovs § 13, nugæl­dende § 12) gælder i sager om genop­ta­gelse inden 5 år. Anke­sty­rel­sen udsendte i forå­ret 2004 to Soci­ale Meddel­el­ser, SM U‑2–04 og SM U‑3–04, med fast­læg­gelse af prak­sis for genop­ta­gelse af tidi­gere aner­kendte og afgjorte sager, hvor sagerne var søgt genop­ta­get inden 5 år, jf. den dagæl­dende Lovs § 34. Ved denne prak­sis fast­lagde Anke­sty­rel­sen, at der, dels 1. skulle tages stil­ling til spørgs­må­let om årsags­sam­men­hæng ved vurde­rin­gen af ‚om en sag skulle genop­ta­ges, og endvi­dere 2. at bevis­byr­den for årsags­sam­men­hæng i en sådan situ­a­tion skulle påhvile skade­lidte. Efter vores opfat­telse var dette en klar ændring af tidli­gere prak­sis, hvor­ef­ter en sag, dels 1. blev genop­ta­get, såfremt der var sket væsent­lige ændrin­ger af forhol­dene uden vurde­ring af årsags­sam­men­hæng, og dels 2. at bevis­byr­den for årsags­sam­men­hæng dermed påhvi­lede myndig­he­derne. Advo­kat­kon­to­ret har heref­ter anlagt nogle rets­sa­ger med henblik på at få afkla­ret, om denne prak­sis skulle tilsi­de­sæt­tes. Vestre Lands­ret har nu, vedrø­rende en konkret sag for FOA Fag og Arbejde, ved dom af 23. juni 2006 konklu­de­ret, dels 1. at Anke­sty­rel­sen i en sådan afgø­relse er beret­ti­get til at tage “… stil­ling til om der er en vis sand­syn­lig­hed for, at der er krav på yder­li­gere erstat­ning”, men dernæst 2. at bevis­byr­de­reg­len “… skal anven­des ved vurde­rin­gen af sand­syn­lig­he­den for årsags­sam­men­hæng mellem forvær­rin­gen og arbejds­ska­den”. Lands­ret­ten begrun­der det sidste punkt med, at denne bevis­byr­de­r­e­gel på baggrund af forar­bej­derne blandt andet har rele­vans i situ­a­tio­ner ‚hvor “der kan være tvivl om, hvor­vidt en senere indtruf­fen sygdom skyl­des arbejds­ska­den, dvs. tvivl om en sygdoms årsags­sam­men­hæng med en tidli­gere arbejds­skade”. I den konkrete sag vurde­rede Lands­ret­ten imid­ler­tid, at Anke­sty­rel­sen havde løftet dette bevis, og Anke­sty­rel­sen blev derfor frifun­det. Hvor­vidt Anke­sty­rel­sen på baggrund af dommen vil ændre prak­sis vides af gode grunde endnu ikke.

Dommen vil blive anket med henblik på at indhente yder­li­gere oplys­nin­ger til brug for vurde­ring af årsags­sam­men­hæng i den konkrete sag.

Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås ved henven­delse hos advo­kat Søren Kjær Jensen.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760