Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
30.06.2006

Arbejdsskadelovgivningen - Bevisbyrdereglen gælder også i sager om genoptagelse inden 5 år

Elmer & Partnere


Vestre Landsret har i dom af 23. juni 2006 for første gang taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt bevisbyrdereglen (tidligere Lovs § 13, nugældende § 12) gælder i sager om genoptagelse inden 5 år. Ankestyrelsen udsendte i foråret 2004 to Sociale Meddelelser, SM U-2-04 og SM U-3-04, med fastlæggelse af praksis for genoptagelse af tidigere anerkendte og afgjorte sager, hvor sagerne var søgt genoptaget inden 5 år, jf. den dagældende Lovs § 34. Ved denne praksis fastlagde Ankestyrelsen, at der, dels 1. skulle tages stilling til spørgsmålet om årsagssammenhæng ved vurderingen af ,om en sag skulle genoptages, og endvidere 2. at bevisbyrden for årsagssammenhæng i en sådan situation skulle påhvile skadelidte. Efter vores opfattelse var dette en klar ændring af tidligere praksis, hvorefter en sag, dels 1. blev genoptaget, såfremt der var sket væsentlige ændringer af forholdene uden vurdering af årsagssammenhæng, og dels 2. at bevisbyrden for årsagssammenhæng dermed påhvilede myndighederne. Advokatkontoret har herefter anlagt nogle retssager med henblik på at få afklaret, om denne praksis skulle tilsidesættes. Vestre Landsret har nu, vedrørende en konkret sag for FOA Fag og Arbejde, ved dom af 23. juni 2006 konkluderet, dels 1. at Ankestyrelsen i en sådan afgørelse er berettiget til at tage “… stilling til om der er en vis sandsynlighed for, at der er krav på yderligere erstatning”, men dernæst 2. at bevisbyrdereglen “… skal anvendes ved vurderingen af sandsynligheden for årsagssammenhæng mellem forværringen og arbejdsskaden”. Landsretten begrunder det sidste punkt med, at denne bevisbyrderegel på baggrund af forarbejderne blandt andet har relevans i situationer ,hvor “der kan være tvivl om, hvorvidt en senere indtruffen sygdom skyldes arbejdsskaden, dvs. tvivl om en sygdoms årsagssammenhæng med en tidligere arbejdsskade”. I den konkrete sag vurderede Landsretten imidlertid, at Ankestyrelsen havde løftet dette bevis, og Ankestyrelsen blev derfor frifundet. Hvorvidt Ankestyrelsen på baggrund af dommen vil ændre praksis vides af gode grunde endnu ikke.


Dommen vil blive anket med henblik på at indhente yderligere oplysninger til brug for vurdering af årsagssammenhæng i den konkrete sag.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os