Principiel sag om erhvervsevnetab til personer, der er visiteret til fleksjob og venter på ansættelse i fleksjob

Østre Lands­ret har ved dom af 24 april 2015 dømt Arbejds­ska­desty­rel­sen til at aner­kende, at arbejds­ska­desik­rings­lo­vens særre­gel — § 17 a — om fast­sæt­telse af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til perso­ner, der er visi­te­ret til fleksjob men endnu ikke er blevet ansat i et fleksjob, også skal gælde, selvom man ikke modta­ger ledig­hed­sy­delse, men i stedet særlig ydelse eller kontanthjælp.

Sagens tema var, om der – som fast­slået i Anke­sty­rel­sens prin­ci­p­af­gø­relse nr. 170–11 – skal være forskel på fast­sæt­tel­sen af midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab til perso­ner, der er visi­te­ret til fleksjob og venter på fleksjob.

Arbejds­ska­desty­rel­sen, som sagen var anlagt mod, gjorde gældende, at der skal være forskel. Kun de perso­ner, som modta­ger ledig­hed­sy­delse, mens de venter på at blive ansat i et fleksjob, skal have udmålt sit midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab efter arbejds­ska­desik­rings­lo­vens særre­gel i § 17a. De perso­ner, som modta­ger kontant­hjælp eller særlig ydelse (som blev afskaf­fet pr. 1. januar 2013), mens de venter, skal have udmålt sit midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab efter lovens hoved­re­gel i § 17.

Som begrun­delse herfor henvi­ste Arbejds­ska­desty­rel­sen til Anke­sty­rel­sens prin­ci­p­af­gø­relse nr. 170–11, som styrel­sen som unde­rin­stans var bundet af, og til ordly­den af §17a, hvor det om  sammen­lig­nings­grund­la­get ved bereg­nin­gen af tabets stør­relse alene er anført ”ledig­hed­sy­del­sen” – og såle­des ikke tillige kontant­hjæl­pen eller den særlige ydelse.

FOA Fag og Arbejde, som førte sagen for et medlem, gjorde gældende, at der ikke skal være forskel. Det har ikke været lovgi­vers hensigt, at der skulle være forskel. Særreg­len i § 17a er indført for at undgå, at perso­ner, der er beret­ti­get til fleksjob, bliver over­kom­pen­se­ret, og dette hensyn gør sig gældende over for alle fleksjob­vi­si­te­rede, uanset om de modta­ger ledig­hed­sy­delse, kontant­hjælp eller særlig ydelse, mens de venter på at blive ansat i et fleksjob.

I øvrigt er disse perso­ners rettig­he­der og plig­ter de samme i henhold til aktiv­loven og beskæf­ti­gel­ses­ind­sats­lo­ven uanset beteg­nel­sen på den indkomst, som de har ret til, mens de venter på et fleksjob – alle skal stå til rådig­hed for arbejde, alle skal have lavet en jobplan, alle skal løbende møde til jobsam­tale på jobcen­tret, alle har ret til uddan­nelse m.m.

Østre Lands­ret udtalte i dommen, at arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 17a, stk. 3 (nu stk. 4), jf. stk. 1, efter sit formål må forstås såle­des, at bestem­mel­sen finder anven­delse i forhold til alle perso­ner, der er visi­te­ret til – og står til rådig­hed for – fleksjob, og som i kraft heraf modta­ger offent­lig ydelse i form af ledig­hed­sy­delse, kontant­hjælp eller særlig ydelse i peri­o­den indtil ansæt­telse i fleksjob.

Lands­ret­ten hjem­vi­ste derfor sagen til arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne, som nu skal fast­sætte erstat­nin­gen i over­ens­stem­melse med denne fortolk­ning og såle­des efter særreg­len i § 17a.

Kommen­tar:
Dommen har primært betyd­ning for de tilska­de­komne, der helt eller delvist som følge af en arbejds­skade er blevet visi­te­ret til fleksjob men ikke umid­del­bart har haft ret til ledig­hed­sy­delse men deri­mod til anden offent­lig ydelse i form af kontant­hjælp eller særlig ydelse, mens de har ventet på at blive ansat i et fleksjob.

Det vides endnu ikke om dommen ankes.

Even­tu­elle spørgs­mål til dommen kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg (bf@elmer-adv.dk), som førte sagen for FOA Fag og Arbejde, eller til Søren Kjær Jensen (skj@elmer-adv.dk).

Birgitte Filtenborg

Advokat

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om