Arbejdsskademyndighedernes praksis om midertidigt erhvervsevnetab underkendt af Højesteret. Mange tusinde sager kan genoptages

Højeste­ret har i en dom af 9. februar 2006 fast­slået, at en skade­lidt havde krav på forhø­jelse af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven for hele reva­li­de­rings­pe­ri­o­den. På baggrund af en tidli­gere dom fra Højeste­ret af 10. januar 2002, hvor arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis om fast­sæt­tel­sen af erhverv­sev­ne­tab under reva­li­de­ring blev tilsi­de­sat, fik skade­lidte forhø­jet sin løbende erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning dog kun med virk­ning fra dommens afsi­gelse. Til støtte herfor henvi­ste Anke­sty­rel­sen til, at der havde været beret­ti­get tvivl om lovfor­tolk­nin­gen og i en sådan situ­a­tion skulle der kun ske forhø­jelse for tiden efter dommens afsi­gelse. Dette syns­punkt var Højeste­ret ikke enig i, og skade­lidte fik derfor medhold i, at der også skulle ske forhø­jelse for tiden før den nævnte doms afsi­gelse. På baggrund af dommen har Arbejds­ska­desty­rel­sen beslut­tet at genop­tage et stort antal sager, der afgjort i peri­o­den 1986 — 2002. På grund af regi­stre­rings­pro­ble­mer kan der dog være nogle sager, som Styrel­sen ikke bliver opmærk­somme på, og som skade­lidte derfor selv skal anmode om at få genoptaget.

Elmer & Part­ne­res kommentar:
Hvis man har en aner­kendt arbejds­skade og har fået løbende erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, kan der være grund­lag for at begære sagen genop­ta­get særligt for skade­lidte, der var rela­tivt højt­løn­nede på skades­tids­punk­tet og/eller havde et højt erhverv­sev­ne­tab. Adgan­gen til genop­ta­gelse gælder ikke kun skade­lidte, der var under egent­lig reva­li­de­ring men alle, der er tilkendt midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning. Det er ikke alle, der kan forvente at få forhø­jet erstatningen.

Spørgs­mål vedrø­rende dommen m.v. kan rettes til adv. Søren Kjær Jensen eller adv. Karsten Høj på 33676767.

Søren Kjær Jensen

Partner