Arbejdsskadestyrelsen retter nu ind efter massiv og langvarig kritik af behandlingen af sager om psykisk sygdom hos krigsveteraner.

Nu bliver det – langt om længe — nemmere for krigs­ve­te­ra­ner at få aner­kendt PTSD eller en anden psykisk sygdom som en arbejds­skade. Hund­re­de­vis af afvi­ste vete­ransa­ger skal derfor genop­ta­ges nu. Ændrin­gen vil også få stor betyd­ning for andre end soldater.

Arbejds­ska­desty­rel­sen har i dag meddelt, at styrel­sen på baggrund af en viden­ska­be­lig udred­nings­rap­port nu ændrer reglerne for aner­ken­delse af PTSD. Erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sens punkt om PTSD bliver udvi­det, så det også omfat­ter forsin­ket PTSD, der først viser sig fuldt ud efter mere end 6 måneder.

Samti­dig har Arbejds­ska­desty­rel­sen i dag meddelt, at flere sager frem­over vil blive fore­lagt for Erhvervssygdomsudvalget.

Det bety­der, at Arbejds­ska­desty­rel­sen nu skal genop­tage alle tidli­gere afvi­ste sager, hvor vete­ra­ner har anmeldt en psykisk sygdom.

Arbejds­ska­desty­rel­sen skøn­ner, at 200–250 tidli­gere afvi­ste sager og ca. 150 verse­rende sager skal bedøm­mes igen. Det går man nu i gang med at skrive til de berørte om. Man kan også selv eller via fagforening/advokat bede om at få sin sag genoptaget.

Hvad bety­der det?
Med den i dag udmeldte ændring af erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sen bliver det nu nemmere at få aner­kendt PTSD; både PTSD, der viser sig inden for 6 måne­der, og PTSD, der først viser sig senere.

Det bliver også nemmere nu at få aner­kendt PTSD, fordi Folke­tin­get i april måned i en vedta­gelse nr. V 57 har beslut­tet at lempe kravet til doku­men­ta­tion for, hvor­når en vete­ran er blevet syg. Der skal såle­des nu mindre til at føre bevis for, hvor­når man er blevet psykisk syg.

På trods af disse glæde­lige ændrin­ger er det vores vurde­ring, at der stadig vil være mange krigs­ve­te­ra­ner, som ender med at få afvist aner­ken­delse af PTSD efter erhvervssygdomsfortegnelsen.

Det er derfor – næsten – endnu vigti­gere, at Arbejds­ska­desty­rel­sen i dag også har meddelt, at det er beslut­tet, at styrel­sen frem­over vil fore­lægge mange flere konkrete sager til bedøm­melse i Erhvervs­syg­doms­ud­val­get for at få en vurde­ring af, om sygdom­men PTSD alli­ge­vel kan aner­ken­des (selvom alle betin­gel­ser efter erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sen ikke er opfyldt) eller om sygdom­men ”uspe­ci­fik belast­nings­re­ak­tion” i stedet for skal anerkendes.

Denne beslut­ning kan vise sig at være den aller­vig­tig­ste, og det skal bemær­kes, at fore­læg­gelse af flere sager for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get — som beskre­vet — netop er en af hoved­kon­klu­sio­nerne i Elmer & Part­ne­res rapport ”Hjemvendte solda­ters arbejds­ska­der — en kvali­ta­tiv under­sø­gelse af arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis” (Klik her for at se bilag). Rappor­ten, der er lavet for Solda­ter­le­ga­tet — en privat, uafhæn­gig fond — og som blev offent­lig­gjort for en måned siden, må anta­ges i væsent­ligt omfang at have haft betyd­ning for de ændrin­ger, der nu gennemføres.

Det har taget for lang tid
Når vi i over­skrif­ten skri­ver ”langt om længe”, så henty­der det blandt andet til, at Arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis ifølge Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Frede­rik­sen ”… ikke har fulgt med den nyeste læge­fag­lige viden om PTSD”.

Dette er en usæd­van­lig og hård kritik fra en mini­ster, og det må efter vores opfat­telse føre til, at hånd­te­rin­gen af de mange genop­ta­gel­ses­sa­ger sker ekstra grun­digt og ikke mindst hurtigt, så de i forvejen meget bela­stede vete­ra­ner ikke skal vente alt for længe på at få en ny afgø­relse i deres sag. Også her er der i rappor­ten lavet af Elmer & Part­nere peget på en række tiltag, der kan forbedre Arbejds­ska­desty­rel­sens behand­ling og oplys­ning af sagerne.

Hvad med depression?
Arbejds­ska­desty­rel­sen har i dag også meldt ud, at det på baggrund af udred­nings­rap­por­ten kan konklu­de­res, at ”Der er en forhø­jet risiko for depres­siv lidelse blandt perso­ner, der har været udsat for trau­ma­tisk begivenhed.”

Udred­nings­rap­por­ten giver dermed angi­ve­ligt grund­lag for at optage depres­sion efter trau­ma­ti­ske begi­ven­he­der på forteg­nel­sen over erhvervssygdomme.

Hvor­for Arbejds­ska­desty­rel­sen har valgt ikke også at gennem­føre denne meget vigtige ændring nu, er der ingen forkla­ring på. Det er bekla­ge­ligt, at dette punkt er udskudt til yder­li­gere drøf­telse efter sommer­fe­rien, men man kan gætte på, at den beslut­ning er taget for at imødegå en for hård kritik og modstand mod ændrin­gerne fra arbejds­gi­ver­si­den. I hvert fald har vi i flere konkrete sager set mindre­tal­s­indstil­lin­ger fra netop arbejds­gi­ver­si­den i Erhvervs­syg­doms­ud­val­get – indstil­lin­ger der desværre ikke er juri­disk begrun­dede. Blandt andet kan nævnes en konkret sag, som endda havde været fore­lagt for Retslæ­ge­rå­det som led i en rets­sag mod Anke­sty­rel­sen. Arbejds­gi­ver­si­den gik imod fler­tal­let og indstil­lede sagen til afvis­ning, hvil­ket efter en juri­disk bevis­vur­de­ring klart var forkert.

Ændrin­gerne gælder også andre med psykisk sygdom end soldater
Det er meget posi­tivt at notere, at ændrin­gerne ikke kun kommer til at gælde for krigsveteraner.

Alle erhvervs­grup­per; det være sig politi- og fængsels­be­tjente, brand­folk, soci­al­pæ­da­go­ger, hjem­me­hjæl­pere og andre, vil såle­des på samme måde kunne få afvi­ste sager genop­ta­get, men kun ved anmod­ning herom. For disse andre erhvervs­grup­per er det derfor vigtigt, at man selv eller via sin fagfor­e­ning sender en anmod­ning om genop­ta­gelse til Arbejdsskadestyrelsen.

Vi forven­ter klart, at de andre erhvervs­grup­per også får mulig­hed for i langt højere grad at få deres sager bedømt i Erhvervssygdomsudvalget.

Nye udfor­drin­ger
Det er alt i alt meget glæde­ligt, at det store arbejde, som mange — heri­blandt ikke mindst Solda­ter­le­ga­tet — igen­nem flere år har ydet for at få gjort op med arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes alt for restrik­tive prak­sis, nu har båret frugt. Alle proble­mer er dog ikke løst, og der er lang vej igen.

Den næste store opgave bliver særligt at sikre, at Arbejds­ska­desty­rel­sen hånd­te­rer oplys­nin­gen af sagerne langt bedre end tidli­gere, og at arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne fore­ta­ger mere juri­disk korrekte bevis­vur­de­rin­ger, når sagerne skal afgø­res. Det er også en af hoved­kon­klu­sio­nerne i rappor­ten fra Elmer & Partnere.

Ende­lig er der fort­sat en meget stor opgave i at skabe en ny prak­sis for aner­ken­delse af andre psyki­ske sygdomme end PTSD.

Henven­delse kan ske til enten advo­kat Birgitte Filten­borg eller part­ner og advo­kat Karsten Høj, tele­fon: 20 83 03 78.