Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.03.2016

Højesteret: Brug af arbejdstelefon til private køb er bortvisningsgrund også uden advarsel

wdwc


Sagens omstændigheder


I sagen havde en medarbejder over en periode på 6 måneder via en app på sin arbejdstelefon købt forskellige billetter til et samlet beløb på 1.282,40 kr. Beløbene blev trukket over telefonregningen, som arbejdsgiveren betalte.


Da arbejdsgiveren fik kendskab til, at medarbejderen havde købt billet over den arbejdsgiverbetalte telefonregning, blev medarbejderen bortvist. Medarbejderen havde ikke tidligere modtaget en advarsel.


Efter bortvisningen anlagde medarbejderen sag mod arbejdsgiveren med påstand om erstatning for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse.


Rettens afgørelse

Byretten fandt, at forholdet ikke var så alvorligt, at det berettede til bortvisning. Byretten mente heller ikke, at forholdet kunne begrunde en opsigelse, når der ikke var givet en advarsel. Derfor tilkendte byretten medarbejderen erstatning for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse.


Byretten lagde vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde givet skriftlige retningslinjer for brugen af telefonen, og at medarbejderen ikke havde fået indskærpet, at telefonen ikke måtte bruges til private formål.


Arbejdsgiveren ankede dommen til landsretten. Landsretten fandt, at det burde have stået medarbejderen klart, at han ikke kunne benytte sin arbejdstelefon til afholdelse af rent private udgifter, og at forholdet udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget. Landsretten frifandt derfor arbejdsgiveren.


Sagen blev efterfølgende anket til Højesteret som var enig med Landsretten.


Elmer & Partneres kommentarer

Dommen slår fast, at der tilsyneladende ikke er nogen bagatelgrænse, når man afholder private udgifter via sin arbejdstelefon. Brug af arbejdstelefon til afholdelse af private udgifter er således bortvisningsgrund, selvom der er tale om mindre beløb og selvom der ikke forud for bortvisningen er givet en advarsel.


Dommen kan læses på Højesterets hjemmeside


Flere nyheder
Om os