Højesteret: Brug af arbejdstelefon til private køb er bortvisningsgrund også uden advarsel

Sagens omstæn­dig­he­der

I sagen havde en medar­bej­der over en peri­ode på 6 måne­der via en app på sin arbejd­s­te­le­fon købt forskel­lige billet­ter til et samlet beløb på 1.282,40 kr. Belø­bene blev truk­ket over tele­fon­reg­nin­gen, som arbejds­gi­ve­ren betalte.

Da arbejds­gi­ve­ren fik kend­skab til, at medar­bej­de­ren havde købt billet over den arbejds­gi­ver­be­talte tele­fon­reg­ning, blev medar­bej­de­ren bort­vist. Medar­bej­de­ren havde ikke tidli­gere modta­get en advarsel.

Efter bort­vis­nin­gen anlagde medar­bej­de­ren sag mod arbejds­gi­ve­ren med påstand om erstat­ning for løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den og godt­gø­relse for usag­lig afskedigelse.

Rettens afgø­relse
Byret­ten fandt, at forhol­det ikke var så alvor­ligt, at det beret­tede til bort­vis­ning. Byret­ten mente heller ikke, at forhol­det kunne begrunde en opsi­gelse, når der ikke var givet en advar­sel. Derfor tilkendte byret­ten medar­bej­de­ren erstat­ning for løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den og godt­gø­relse for usag­lig afskedigelse.

Byret­ten lagde vægt på, at arbejds­gi­ve­ren ikke havde givet skrift­lige retnings­linjer for brugen af tele­fo­nen, og at medar­bej­de­ren ikke havde fået indskær­pet, at tele­fo­nen ikke måtte bruges til private formål.

Arbejds­gi­ve­ren ankede dommen til lands­ret­ten. Lands­ret­ten fandt, at det burde have stået medar­bej­de­ren klart, at han ikke kunne benytte sin arbejd­s­te­le­fon til afhol­delse af rent private udgif­ter, og at forhol­det udgjorde en så grov mislig­hol­delse af ansæt­tel­ses­for­hol­det, at bort­vis­nin­gen var beret­ti­get. Lands­ret­ten frifandt derfor arbejdsgiveren.

Sagen blev efter­føl­gende anket til Højeste­ret som var enig med Landsretten.

Elmer & Part­ne­res kommentarer
Dommen slår fast, at der tilsy­ne­la­dende ikke er nogen baga­tel­grænse, når man afhol­der private udgif­ter via sin arbejd­s­te­le­fon. Brug af arbejd­s­te­le­fon til afhol­delse af private udgif­ter er såle­des bort­vis­nings­grund, selvom der er tale om mindre beløb og selvom der ikke forud for bort­vis­nin­gen er givet en advarsel.

Dommen kan læses på Højeste­rets hjem­meside

Læs også om