Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.02.2013

Beskæftigelsesankenævnets afslag på førtidspension tilsidesat

Elmer & Partnere


Retten på Frederiksberg har ved dom af 13. februar 2013 tilsidesat Beskæftigelsesankenævnets afgørelse om, at en ansøger ikke var berettiget til førtidspension.


Elmer & Partnere bistod den 36 årige mand, der havde fået afslag på førtidspension. Med dommen blev det afgjort, at sagen skulle overgå til behandling efter reglerne om førtidspension og dermed, at det var dokumenteret, at ansøgerens arbejdsevne ikke kunne forbedres.


Sagens omstændigheder

Sagen vedrørte en ung mand (ansøgeren), der som 25 årig var ude for en ulykke, hvor han pådrog sig en piskesmældslæsion.


Efter et længere sagsbehandlingsforløb, herunder et forsøg på at iværksætte en arbejdsprøvning i 2004, en arbejdsprøvning i 2008, der viste, at arbejdsevnen var reduceret til det ubetydelige, indstillede jobcenteret til socialforvaltningen, at ansøgeren blev tilkendt førtidspension.


Socialforvaltningen fulgte ikke jobcenterets indstilling og afslog, at sagen skulle overgå til behandling efter reglerne om førtidspension.


Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse blandt andet med den begrundelse, at arbejdsprøvningerne ikke gav ”et dækkende billede af den fremtidige arbejdsevne”.


Retten på Frederiksberg dømte Beskæftigelsesankenævnet til at anerkende, at ansøgerens sag skulle overgå til behandling efter reglerne om førtidspension og tilsidesatte dermed Beskæftigelsesankenævnets afgørelse. Retten henviste blandt andet til, at der forelå fem entydige speciallægeerklæringer, samt at de arbejdsprøvninger, der var gennemført eller forsøgt iværksat konkluderede, at der ikke længere var en arbejdsevne hos ansøgeren.


Kommentar

Bevisbyrden i denne type sag er særdeles vanskelig at løfte for ansøgeren, der skal godtgøre, at uanset hvilken foranstaltning/behandling, som kunne tænkes iværksat, så vil det ikke kunne medføre en forbedring af ansøgerens arbejdsevne.


Dommen er et bidrag til fortolkningen af omfanget af denne bevisbyrde.


Retten lagde efter vores opfattelse med rette vægt på, at der var tale om et otte år langt forløb, hvor det ikke havde været muligt at påvise nogen restarbejdsevne hos ansøgeren.


Den 1. januar 2013 er den seneste reform af førtidspensionsreglerne trådt i kraft. Dermed har kommunerne fået mulighed for at iværksætte nye foranstaltninger i form af ressourceforløb, der skal forbedre ansøgerens arbejdsevne.


Uanset at denne dom er truffet på baggrund af de dagældende regler, er problemstillingen i denne dom fortsat relevant for de personer, der ikke er i stand til at blive selvforsørgende. Også efter de nye regler opstår det grundlæggende problem, nemlig hvornår er det dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.


Det vides endnu ikke, om dommen ankes.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen eller advokatfuldmægtig Nikolaj Nielsen, der førte sagen på vegne pensionsansøgeren.


Flere nyheder
Om os