Beskæftigelsesankenævnets afslag på førtidspension tilsidesat

Retten på Frede­riks­berg har ved dom af 13. februar 2013 tilsi­de­sat Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­nets afgø­relse om, at en ansø­ger ikke var beret­ti­get til førtidspension.

Elmer & Part­nere bistod den 36 årige mand, der havde fået afslag på førtids­pen­sion. Med dommen blev det afgjort, at sagen skulle overgå til behand­ling efter reglerne om førtids­pen­sion og dermed, at det var doku­men­te­ret, at ansø­ge­rens arbejd­s­evne ikke kunne forbedres.

Sagens omstæn­dig­he­der
Sagen vedrørte en ung mand (ansø­ge­ren), der som 25 årig var ude for en ulykke, hvor han pådrog sig en piskesmældslæsion.

Efter et længere sags­be­hand­lings­for­løb, herun­der et forsøg på at iværk­sætte en arbejds­prøv­ning i 2004, en arbejds­prøv­ning i 2008, der viste, at arbejd­s­ev­nen var redu­ce­ret til det ubety­de­lige, indstil­lede jobcen­te­ret til soci­al­for­valt­nin­gen, at ansø­ge­ren blev tilkendt førtidspension.

Soci­al­for­valt­nin­gen fulgte ikke jobcen­te­rets indstil­ling og afslog, at sagen skulle overgå til behand­ling efter reglerne om førtidspension.

Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net stad­fæ­stede kommu­nens afgø­relse blandt andet med den begrun­delse, at arbejds­prøv­nin­gerne ikke gav ”et dækkende billede af den frem­ti­dige arbejd­s­evne”.

Retten på Frede­riks­berg dømte Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net til at aner­kende, at ansø­ge­rens sag skulle overgå til behand­ling efter reglerne om førtids­pen­sion og tilsi­de­satte dermed Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­nets afgø­relse. Retten henvi­ste blandt andet til, at der forelå fem enty­dige speci­al­læ­ge­er­klæ­rin­ger, samt at de arbejds­prøv­nin­ger, der var gennem­ført eller forsøgt iværk­sat konklu­de­rede, at der ikke længere var en arbejd­s­evne hos ansøgeren.

Kommen­tar
Bevis­byr­den i denne type sag er særde­les vanske­lig at løfte for ansø­ge­ren, der skal godt­gøre, at uanset hvil­ken foranstaltning/behandling, som kunne tænkes iværk­sat, så vil det ikke kunne medføre en forbed­ring af ansø­ge­rens arbejdsevne.

Dommen er et bidrag til fortolk­nin­gen af omfan­get af denne bevisbyrde.

Retten lagde efter vores opfat­telse med rette vægt på, at der var tale om et otte år langt forløb, hvor det ikke havde været muligt at påvise nogen rest­ar­bejd­s­evne hos ansøgeren.

Den 1. januar 2013 er den sene­ste reform af førtids­pen­sions­reg­lerne trådt i kraft. Dermed har kommu­nerne fået mulig­hed for at iværk­sætte nye foran­stalt­nin­ger i form af ressour­ce­for­løb, der skal forbedre ansø­ge­rens arbejdsevne.

Uanset at denne dom er truf­fet på baggrund af de dagæl­dende regler, er problem­stil­lin­gen i denne dom fort­sat rele­vant for de perso­ner, der ikke er i stand til at blive selv­for­sør­gende. Også efter de nye regler opstår det grund­læg­gende problem, nemlig hvor­når er det doku­men­te­ret, at arbejd­s­ev­nen ikke kan forbedres.

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen eller advo­kat­fuld­mæg­tig Niko­laj Niel­sen, der førte sagen på vegne pensionsansøgeren.

Søren Kjær Jensen

Partner