Beskatning af godtgørelser efter ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven — nye afgørelser fra Skatterådet

Skat­te­rå­det har i afgø­relse af 29. april 2014 (SKM2014.355.SR) afgjort, at godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, jf. stk. 9, skat­te­mæs­sigt skal behand­les på samme måde som fratræ­del­ses­godt­gø­rel­ser og dermed beskat­tes i medfør af lignings­lo­vens § 7U.

Sagen vil forment­lig blive indbragt for Landsskatteretten.

Sagen kort fortalt
Sagen blev fore­lagt Skat­te­rå­det med anmod­ning om bindende svar i forhold til den skat­te­mæs­sige behand­ling af en godt­gø­relse tilkendt af Lige­be­hand­lingsnæv­net for over­træ­delse af ligebehandlingsloven.

Godt­gø­relse var tilkendt på baggrund af, at en medar­bej­der den 12. april 2012 oply­ste sin over­ord­nede hos arbejds­gi­ve­ren om, at hans kone var gravid. Den 17. april 2012 blev han afske­di­get. Sagen blev indbragt for Lige­be­hand­lingsnæv­net den 11. decem­ber 2012. Lige­be­hand­lingsnæv­net traf den 8. januar 2014 afgø­relse i sagen og tilkendte klage­ren en godt­gø­relse på 360.000 kr. under henvis­ning til lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, stk. 2, jf. § 9.

Skat­te­rå­det blev fore­lagt følgende spørgsmål:

  1. Er spør­gers tidli­gere medar­bej­der skat­teplig­tig af den godt­gø­relse, som spør­ger blev tilplig­tet at betale i henhold til lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, stk. 2, for afske­di­gelse i strid med lige­be­hand­lings­lo­vens § 9?
  2. Kan det bekræf­tes, at spør­ger har ret til at fratrække den omhand­lede godt­gø­relse som en driftsom­kost­ning efter stats­skat­te­lovens § 6, stk. 1, litra a?

Skat­te­rå­det tilt­rå­dte SKAT’s begrun­delse og indstil­ling om at besvare begge spørgs­mål med ”ja”.

SKAT’s indstil­ling og begrundelse
SKAT indstil­lede, at godt­gø­relse skulle beskat­tes efter lignings­lo­vens § 7U om beskat­ning af fratræ­del­ses­godt­gø­rel­ser. Det frem­går også, at SKAT lagde vægt på, at Skat­te­rå­dets to tidli­gere afgø­rel­ser (SKM2014.85 SR) og (SKM2014.86.SR) omhand­lede godt­gø­relse efter forskel­s­be­hand­lings­lo­ven og derfor ikke havde taget stil­ling til spørgs­må­let om godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­ven. Ende­lig henvi­ste SKAT til en utrykt afgø­relse af 20. decem­ber 2012 fra Lands­ret­ten, hvoraf følgende fremgik:

“Det frem­går af Rede­gø­relse fra Skat­te­rets­rå­det (Skat­te­mi­ni­ste­riet juni 1999) vedrø­rende beskat­ning af fratræ­del­ses­godt­gø­rel­ser, at godt­gø­relse efter funk­tio­nær­lovens § 2a (nu § 2 b) og lige­stil­lings­lo­ven beskat­tes efter lignings­lo­vens § 7 O, nu § 7 U. Det frem­går af forar­bej­derne til lov nr. 955 af 20. decem­ber 1999 (199/1 LF 88, Tillæg A 2394), at formå­let med ændrings­lo­ven er, at alle godt­gø­rel­ser som følge af usag­lig afske­di­gelse frem­over skal beskat­tes efter lignings­lo­vens § 7 O. Det gælder uanset om godt­gø­rel­serne ydes i henhold til lov eller overenskomst, og at det er uden betyd­ning, om beta­lin­gen sker frivilligt.”

SKAT indstil­lede heref­ter, at godt­gø­rel­sen skat­te­mæs­sigt skulle behand­les som en fratræ­del­ses­godt­gø­relse og dermed beskat­tes i medfør af lignings­lo­vens § 7 U.

For så vidt angik det andet spørgs­mål om fradrags­ret, anførte SKAT følgende begrun­delse for, at godt­gø­rel­sen var en driftsomkostning:

”det må anses for et udslag af en sædvan­lig og natur­lig drifts­ri­siko, at spør­ger pådra­ger sig en forplig­telse til at betale en godt­gø­relse for at have over­t­rådt ligebehandlingsloven.”

Skat­te­rå­det har i en anden afgø­relse af 29. april 2014 (SKM2014.354.SR) afgjort, at godt­gø­relse efter forskel­s­be­hand­lings­lo­ven også er skat­teplig­tig i medfør af lignings­lo­vens § 7U, og ændrer såle­des praksis.

Sagen angik et forlig om beta­ling af godt­gø­relse efter forskel­s­be­hand­lings­lo­ven på 370.293 kr., og Skat­te­rå­det fandt med denne sag anled­ning til revur­dere sin egen praksis.

Skat­te­rå­det udtalte:

”På baggrund heraf samt i øvrigt SKATs indstil­ling og begrun­delse i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR, er det såle­des Skat­te­rå­dets opfat­telse, at den omhand­lede godt­gø­relse efter forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 7, skal behand­les som en godt­gø­relse i forbin­delse med fratræ­den af stil­ling, der er skat­teplig­tig i medfør af lignings­lo­vens § 7U.

Det er derfor også Skat­te­rå­dets opfat­telse, at afgø­rel­serne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstil­stand i forhold til den skat­te­mæs­sige behand­ling af tilsva­rende godt­gø­rel­ser efter forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 7.

Skat­te­rå­det er endvi­dere af den opfat­telse, at uanset om der er tale om godt­gø­relse efter reglerne i lige­be­hand­lings­lo­vens § 16 eller forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 7, bør den skat­te­mæs­sige behand­ling være ens. Hvor­vidt der er tale om godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­ven eller forskel­s­be­hand­lings­lo­ven gør i sin form og virke såle­des ingen forskel i beskatningsgrundlaget.”

Elmer og part­ne­res bemærkninger
Skat­te­rå­det har afgjort, at godt­gø­rel­ser efter både forskel­s­be­hand­lings­lo­ven og lige­be­hand­lings­lo­ven beskat­tes efter lignings­lo­vens § 7U.

Fore­lø­big må lønmod­ta­gere og orga­ni­sa­tio­ner admi­ni­strere efter, at godt­gø­rel­ser efter lige­be­hand­lings­lo­ven og forskel­s­be­hand­lings­lo­ven er skat­teplig­tige, og afvente even­tuel behand­ling i Landsskatteretten.

Skat­te­rå­dets afgø­relse i SKM2014.355.SR kan læses her.

Skat­te­rå­dets afgø­relse i SKM2014.354.SR kan læses her.