Bestemmelse i vedtægt for fagforbund

Dansk Funk­tio­nær­for­bund havde i en overenskomst med en uorga­ni­se­ret virk­som­hed en bestem­melse om, at virk­som­he­den fortrins­vis skulle ansætte medlem­mer af forbun­det. Det frem­gik endvi­dere af forbun­dets vedtægt, at: Intet medlem kan udmelde sig … så længe den pågæl­dende er beskæf­ti­get inden­for forbun­dets orga­ni­sa­tions­om­råde .. . Da forbun­det afslog at et medlem kunne udmelde sig anlagde den pågæl­dende sag ved Køben­havns Byret med påstand om, at forbun­det skulle aner­kende udmel­del­sen. Retten lagde til grund, at den pågæl­dende ikke ved ansæt­tel­sen var gjort bekendt med fortrin­s­klau­su­len, men at den pågæl­dende alli­ge­vel havde meldt sig ind i forbun­det og efter­føl­gende blev bekendt med fortrin­s­klau­su­len. På den baggrund fandt retten, at arbejds­gi­ve­ren ville være beret­ti­get til at afske­dige den pågæl­dende, hvis han meldte sig ud af forbun­det. Heref­ter og i over­ens­stem­melse med bestem­mel­sen i forbun­dets vedtæg­ter fandt retten ikke, at den pågæl­dende havde ret til at blive udmeldt af forbundet.

Nærmere oplys­nin­ger om dommen kan fås hos advo­kat Ulrik Jørgensen.