Besvimelse, der førte til fald mod betongulv og hovedskade, var et ulykkestilfælde.

Anke­sty­rel­sen har ved afgø­relse af 28. juli 2009 ændret en tidli­gere truf­fet afgø­relse og nu aner­kendt en tilska­de­komst for en lærer, der på en arbejds­re­la­te­ret tur med Oslo-båden fik et ilde­be­fin­dende og faldt mod et betongulv med en alvor­lig hoved­skade til følge.

Både Arbejds­ska­desty­rel­sen og Anke­sty­rel­sen havde afvist at henføre tilfæl­det under loven, med den begrun­delse, at besvi­mel­sen og faldet ikke skyld­tes “…arbej­dets forhold, men [var] opstået som følge af inde­frakom­mende forhold.”

På vegne Danmarks Lærer­for­e­ning frem­sendte vi udkast til stæv­ning og anførte herun­der, at det afgø­rende for, om skaden skulle aner­ken­des, ikke kunne være, om besvi­mel­sen skyl­des arbej­dets forhold, men at lære­ren “.. grun­det arbej­dets forhold er kommet mere alvor­ligt til skade … “, og vi henvi­ste til tidli­gere prin­ci­p­af­gø­rel­ser herom (SM U‑4 og 5, 1993).

Anke­sty­rel­sen genop­tog sagen og aner­kendte skaden som en arbejds­skade med den begrun­delse, at “… selvom besvi­mel­sen … skyl­des inde­frakom­mende forhold så er skadens følger blevet forvær­rede på grund af arbej­dets forhold ..” og herun­der, at ” skadens følger er blevet forvær­rede sammen­lig­net med, hvis du havde været hjemme og havde haft større mulig­he­der for at afbøde følgerne ved faldet.”

Sagen er ført for Danmarks Lærer­for­e­ning af advo­kat Søren Kjær Jensen.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760