Bod for overenskomstfjendtlig adfærd

Arbejds­ret­ten har den 4. juni 2010 afgjort, at en efter­skole skal betale 50.000 kr. i bod til Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion for overenskomst­fjendt­lig adfærd.

Den overenskomst­fjendt­lige hand­ling bestod i, at skolen blan­dede sig i valget af tillids­re­præ­sen­tant på et tids­punkt, hvor den valgte tillids­re­præ­sen­tant stod til afske­di­gelse, og hvor spørgs­må­let om beret­ti­gel­sen heraf var under behand­ling med Perso­na­lesty­rel­sen. Tids­punk­tet for valget af en ny tillids­re­præ­sen­tant blev af skolen – og mod lærer­nes protest — frem­ryk­ket til at skulle finde sted samme dag som forhand­lin­gen i Perso­na­lesty­rel­sen fandt sted. Arbejds­ret­ten lagde blandt andet til grund, at frem­ryk­kel­sen af valg­hand­lin­gen skete for at påvirke udfal­det af denne forhand­ling og mulig­vis havde indfly­delse på, at den hidti­dige tillids­re­præ­sen­tant blev afske­di­get.

Arbejds­ret­ten fastslog indled­nings­vis i afgø­rel­sen, at det er almin­de­lig arbejds­ret­lig prak­sis, at det er de ansatte selv, der fore­står valg­hand­lin­gen, uanset at ledel­sen kan have en inter­esse i at få det afvik­let på et passende tids­punkt.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion. Henven­delse kan ske til pb@elmer-adv.dk.