Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
09.12.2012

Bonusbestemmelse i strid med overenskomsten mellem DFL og FA

wdwc


DFL får medhold i, at det vil være i strid med overenskomsten på forsikrings-området at indføre bonusbestemmelse, der udløses ved et generelt fald i medarbejdernes samlede sygefravær.


Et forsikringsselskab ønskede at indføre en bonusordning for medarbejderne i et forsikringsselskab.


Som led i bonusordningen indgik fem kriterier, der hver skulle vægte med 20%. Bestemmelsen var formuleret som følger:


Udvikling i sygefraværet

Såfremt der i bonusperioden konstateres et fald i medarbejdernes gennemsnitlige (eget) sygefravær (sammenlignet med et forudgående år), udløses 20 point. Såfremt sygefraværet har været uændret eller stigende, udløses ikke point.


Af overenskomst mellem DFL og FA fremgår i § 5 følgende bestemmelse om bonustillæg:


§ 5 Bonustillæg


Stk. 1. For medarbejdere i funktioner, der indeholder arbejdsopgaver, der kan målfastsættes, kan selskab og personaleforening aftale regler for udbetaling af bonustillæg.Stk. 4. Den mellem selskabet og personaleforeningen indgåede aftale må ikke indebære, at medarbejderen tildeles personlige mål, der i sig selv har ansættelsesretlige konsekvenser ved manglende målopfyldelse. Bonustillægget kan optjenes på gruppebasis, hvor der er forretningsmæssig basis herfor. Aftalen kan ikke tilsidesætte den overenskomstmæssige fastsatte aflønning, arbejdstidsregler mv.


Parterne var enige om, at de i forbindelse med indførelsen af denne overenskomstbestemmelse i 1997 ikke drøftede spørgsmålet om, hvorvidt nedbringelse af medarbejdernes sygefravær kunne være et kriterium for tildeling af bonus.


DFL fandt, at bonusbestemmelsen var i strid med overenskomsten og indbragte spørgsmålet til afgørelse ved faglig voldgift. DFL fik medhold.


Opmanden udtalte, at det efter ordlyden af overenskomstbestemmelsen findes mest nærliggende at forstå bestemmelsen således, at de kriterier, der kan indgås aftale om i en lokalaftale om bonus, knytter sig til et målbart resultat af de arbejdsopgaver, som medarbejderne udfører, og ikke til, om de møder på arbejdspladsen for at udføre deres arbejdsopgaver.


Herudover anførte opmanden følgende:


På tidspunktet for overenskomstens indgåelse var det ikke almindeligt – om overhovedet forekommende – at belønne medarbejdere enkeltvis eller kollektivt for et lavt sygefravær, og noget sådant opleves i dag som kontroversielt for fagbevægelsen, der som i denne sag kan påpege mere principielle spørgsmål i relation til bl.a. det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og udstødelse af syge medarbejdere, som kan tale imod et sådant kriterium i en bonusordning.


Som følge heraf fik DFL medhold i, at det ovenfor citerede kriterium var i strid med indholdet af overenskomsten.


Sagen blev ført af advokat Jacob Goldschmidt på vegne DFL. Spørgsmål kan rettes til Jacob Goldschmidt.


Flere nyheder
Om os