Borger tilkendt højeste førtidspension med tilbagevirkende kraft

Elmer Advo­ka­ter har for nyligt fået medhold i en sag for en klient, om retten til at få påbe­gyndt en sag om forhø­jelse af mellem­ste førtids­pen­sion til høje­ste førtids­pen­sion. Køben­havns Kommune og Anke­sty­rel­sen havde tidli­gere givet afslag.

 

Sagens omstændigheder

Borge­ren var dispo­ne­ret for forskel­lige psyki­ske lidel­ser som angst, person­lig­heds­for­styr­rel­ser og OCD, der var forvær­ret over årene. Deru­d­over havde hun en række fysi­ske problem­stil­lin­ger med blandt andet kraf­tigt nedsat hørelse og blind­hed på det ene øje grun­det en tidli­gere blodprop.

Kvin­den havde derfor aldrig været i stand til at gennem­føre en uddan­nelse og havde stået uden for arbejds­mar­ke­det siden 1983.

I juni 1999 blev hun tilkendt forhø­jet almin­de­lig førtids­pen­sion, som senere på baggrund af Højeste­rets dom af 22. decem­ber 1999 blev ændret med tilba­ge­vir­kende kraft af Det Soci­ale Nævn afgø­rel­sen, så hun i stedet fik mellem­ste førtidspension.

 

Afslag fra Københavns Kommune og Ankestyrelsen i 2012

I okto­ber 2012 traf Køben­havns Kommune afgø­relse om afslag på påbe­gyn­delse af sag om forhø­jelse af hendes pension fra mellem­ste til høje­ste førtids­pen­sion. Anke­sty­rel­sen stad­fæ­stede senere afsla­get efter klage herover. Kvin­den var i forbin­delse med ansøg­nin­gen om at få påbe­gyndt en sag om forhø­jelse af pensio­nen ikke blevet arbejds­prø­vet, og det måtte derfor tolkes som udtryk for, at kommu­nen ikke fandt det nødven­digt at arbejds­prøve hende, da de fort­sat var af den opfat­telse, at hun ikke havde en reste­rende arbejd­s­evne i behold. Vi argu­men­te­rede derfor for, at sagen alene skulle vurde­res på baggrund af de læge­lige oplysninger.

Under sagen gjorde vi gældende, at kvin­dens erhverv­sevne var nedsat til det ubety­de­lige, idet der over årene alene var sket en forvær­ring af hendes tilstand. Samti­digt gjorde vi gældende at dette var læge­ligt doku­men­te­ret, og at dette var tilstræk­ke­lig doku­men­ta­tion for, at kvin­den havde ret til at få påbe­gyndt en sag om forhø­jelse af pensionen.

 

Ret til at påbegynde sag om forhøjelse af førtidspension

Retten fandt, at det på tids­punk­tet for Anke­sty­rel­sens afgø­relse kunne fast­slås, at kvin­dens arbejd­s­evne var nedsat til det ubety­de­lige uden mulig­hed for forbed­ring. Retten lagde vægt på de læge­lige oplys­nin­ger om, at behand­ling af kvin­dens psyki­ske proble­mer med antip­sy­ko­tisk medi­cin alene ville hjælpe hendes livskva­li­tet og ikke erhverv­sev­nen. Retten fandt desu­den, at det forhold at der ikke var iværk­sat nogen arbejds­prøv­ning fra kommu­nens side siden tilken­del­sen af førtids­pen­sion i 1999, ikke kunne føre til noget andet resultat.

Retten fandt såle­des, at betin­gel­serne for at få påbe­gyndt en sag om forhø­jelse af førtids­pen­sio­nen var opfyldte, hvor­for kvin­den var beret­ti­get hertil med virk­ning fra okto­ber 2012.

 

 En vanskelig bevisbyrde

Bevis­byr­den i en sag som denne er vanske­lig at løfte for borge­ren, der skal godt­gøre, at uanset hvil­ken foran­stalt­ning eller behand­ling, som kunne iværk­sæt­tes, så reste­rer der ikke nogen erhverv­sevne, og at erhverv­sev­nen er ubety­de­lig uden mulig­hed for forbedring.

Det er vores opfat­telse hos Elmer Advo­ka­ter, at retten med rette lagde vægt på, at det var doku­men­te­ret, at alle behand­lings­mu­lig­he­der var udtømte, og at kvin­den derfor ikke havde en rest­er­hverv­sevne, hvor­for den var nedsat til det ubety­de­lige uden mulig­hed for bedring.

I den konkrete sag havde Anke­sty­rel­sen givet afslag på at påbe­gynde sag om forhø­jelse af pension med henvis­ning til, at betin­gel­serne for høje­ste førtids­pen­sion ikke var opfyldte. Sagen var imid­ler­tid ikke oplyst i rela­tion til betin­gel­serne for tilken­delse af høje­ste førtids­pen­sion, men kun i rela­tion til at få påbe­gyndt sag om forhø­jelse af pensio­nen, og det glæder derfor at se, at retten rettede op på den mate­ri­elt forkerte afgø­relse, som Anke­sty­rel­sen havde truffet.

Dommen blev ikke anket, og Anke­sty­rel­sen genop­tog efter­føl­gende sagen og traf afgø­relse i over­ens­stem­melse med dommen. Efter en kort sags­be­hand­ling i kommu­nen blev borge­ren tilkendt høje­ste førtids­pen­sion med tilba­ge­vir­kende kraft fra 30. okto­ber 2012.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til Mie Ander­sen, der førte sagen på vegne af pensionsansøgeren.