Bortvisning på grund af manglende kvalifikationer uberettiget

HK har ved Østre Lands­ret fået medhold i, at en kasse­me­d­ar­bej­der, der i en opsi­gel­ses­pe­ri­ode fort­sat havde kasse­dif­fe­ren­cer, ikke kunne bortvises.

Oplys­nin­ger om sagen:
F var ansat i en stor dansk super­mar­kedskæde. Medens han arbej­dede i kiosken, fik han først en mundt­lig advar­sel; deref­ter en skrift­lig advar­sel og blev deref­ter opsagt med ordi­nært opsi­gel­ses­var­sel på grund af kasse­dif­fe­ren­cer. Der blev ikke gjort indsi­gelse mod denne opsi­gelse, der på grund af antal­let af kasse­dif­fe­ren­cer var saglig.

Super­mar­kedskæ­den gjorde ikke gældende, at medar­bej­de­ren havde taget af kassen, men alene, at han på grund af uregel­mæs­sig­he­derne var uegnet til arbejdet.

I opsi­gel­ses­skri­vel­sen havde super­mar­kedskæ­den anført følgende:

”Da vi ikke har mulig­hed for at forflytte dig til en anden stil­ling i huset, skal vi meddele dig, såfremt vi konsta­te­rer endnu en stor kasse­dif­fe­rence i varsels­pe­ri­o­den, forbe­hol­der vi os ret til at afbryde ansæt­tel­ses­for­hol­det uden varsel (bort­vise).”

Efter yder­li­gere 6 arbejds­dage havde kasse­me­d­ar­bej­de­ren nye kasse­dif­fe­ren­cer, hvor­ef­ter ansæt­tel­ses­for­hol­det blev ophæ­vet med omgå­ende virkning.

HK proteste­rede på vegne F mod bort­vis­nin­gen. Det blev lige­le­des gjort gældende, at bort­vis­nin­gen var usag­lig og at der derfor skulle beta­les godt­gø­relse efter funk­tio­nær­lovens § 2 b.

Byret­ten fandt, at bort­vis­nin­gen var uberet­ti­get og tilkendte deru­d­over medar­bej­de­ren godt­gø­relse efter funk­tio­nær­lovens § 2 b.

Østre Lands­ret fandt bort­vis­nin­gen uberet­ti­get og tilkendte medar­bej­de­ren en erstat­ning svarende til løn i opsigelsesperioden.

Vedrø­rende godt­gø­rel­sen efter funk­tio­nær­lovens § 2 b anførte Østre Lands­ret følgende:

”Da kasse­dif­fe­ren­cen på kr. 101,00 efter den tidli­gere meddelte advar­sel i sig selv kunne medføre en opsi­gelse af F, hvis denne ikke havde været opsagt i forvejen, har funk­tio­næ­ren ikke krav på godt­gø­relse efter funk­tio­nær­lovens § 2 b.”

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
Sagen vedrø­rer det helt centrale spørgs­mål om reak­tions­mu­lig­he­der fra en arbejds­gi­ver, når den ansatte ikke lever op til arbejds­gi­ve­rens forventninger.

Ved mange arbejds­op­ga­ver kan kvali­te­ten ikke måles direkte. Derfor vil fort­sat mang­lende opfyl­delse af arbejds­gi­ve­rens forvent­nin­ger i en opsi­gel­ses­pe­ri­ode normalt ikke kunne medføre bort­vis­ning, fordi mang­lende opfyl­delse af forvent­nin­ger ikke kan karak­te­ri­se­res som en konkret og væsent­lig mislig­hol­delse. Hvis en arbejds­gi­ver ikke mener, at medar­bej­de­ren i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den kan udføre tilstræk­ke­ligt kvali­fi­ce­ret arbejde, må arbejds­gi­ve­ren være henvist til at frit­stille eller ompla­cere medarbejderen.

For kasse­me­d­ar­bej­dere er det mere måle­ligt, om fejl­ene fort­sæt­ter. Videre arbej­der kasse­me­d­ar­bej­derne med penge, hvor der normalt stil­les store krav til orden. Samti­dig er det en arbejds­op­gave, hvor mulig­he­derne for fejl er stor. Ende­lig kan virk­som­he­den tabe penge som en konse­kvens heraf. Østre Lands­ret slår fast, at en kasse­me­d­ar­bej­der ikke skal stil­les ander­le­des end andre medarbejdere.

Der var tale om en stor arbejds­plads med mange medar­bej­dere beskæf­ti­get eksem­pel­vis med at stille varer på plads mv. Det fore­kom fra lønmod­ta­ger­side derfor ufor­stå­e­ligt, at arbejds­gi­ve­ren ikke blot havde anmo­det F om i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den at arbejde ”på gulvet” i stedet for ved kassen. Fra arbejds­gi­ver­side blev det gjort gældende, at der ikke var mulig­hed for omplacering.

Det var ubestridt fra arbejds­gi­ver­side, at der kan tilken­des en godt­gø­relse for usag­lig bort­vis­ning efter en saglig opsi­gelse, hvis bort­vis­nin­gen skyl­des andre forhold end selve opsi­gel­sen. Dommen afgør derfor kun spørgs­må­let om 2 b godt­gø­relse, når bort­vis­nings­grund­la­get er det samme, som det der begrun­dede opsigelsen.

Dommen er afsagt af Østre Lands­ret den 11. februar 2009.

Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås hos advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der førte sagen på vegne HK Danmark.

Jacob Goldschmidt

Partner