Civilstyrelsen bevilger fri proces til ankesag i Højesteret om dækning af betydelige udgifter til tandbehandling i medfør af servicelovens § 100

Østre Lands­ret frifandt i dom af 18. januar 2010 Det Soci­ale Nævn i Hoved­sta­den i sag anlagt af en borger, der havde ansøgt om dækning af bety­de­lige merud­gif­ter til tand­be­hand­ling, der er forår­sa­get en meget sjæl­den medfødt sygdom.

Udgif­terne til den ekstra­or­di­nære tand­be­hand­ling blev i første omgang skøn­net til 100.000 kr., men er løbet op i i alt godt 160.000 kr.

På grund af en mindre likvid formue, gav Kommu­nen afslag på at dække tand­be­hand­lings­ud­gif­terne efter den trangs­be­stemte bestem­melse i aktiv­lovens § 82, og gav lige­som Det Soci­ale Nævn afslag på dækning efter servi­ce­lovens § 100, fordi der ikke er hjem­mel til eller prak­sis for at dække tand­be­hand­lings­ud­gif­ter efter denne bestemmelse.

Der er enig­hed om, at den pågæl­dende var omfat­tet af den person­kreds, der kan få dækket merud­gif­ter i medfør af servi­ce­lovens § 100, og at merud­gif­terne er forår­sa­get af lidelsen.

Østre Lands­ret frifandt Det Soci­ale Nævn med henvis­ning til, at det følger af fast admi­ni­stra­tiv prak­sis, at behand­lings­ud­gif­ter, herun­der udgif­ter til tand­be­hand­ling, ikke er omfat­tet af servi­ce­lovens § 100.

Lands­ret­ten henvi­ste endvi­dere til, at udgif­ten efter lovbe­stem­mel­sens ordlyd og ud fra det såkaldte sekto­r­ansvar­lig­heds­prin­cip skal dækkes i sund­heds­sek­to­ren. Der er imid­ler­tid ikke i sund­heds­lo­ven hjem­mel til at dække disse merud­gif­ter til tand­be­hand­ling, og dermed må borge­ren selv betale.

Sagen var oprin­de­ligt på foran­led­ning af Det Soci­ale Nævn og med støtte fra den øver­ste admi­ni­stra­tive myndig­hed, Anke­sty­rel­sen, henvist til Lands­ret­ten som principiel.

Civilsty­rel­sen har nu bevil­get fri proces til ankesa­gen i Højesteret.

Udfal­det af sagen kan have betyd­ning for ret mange menne­sker med samme eller lignende særlige lidel­ser, der medfø­rer behov for ekstra­or­di­nær tandbehandling.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Karsten Høj, der fører sagen for borgeren.