Ankestyrelsen dømt i sag om dækning af merudgifter til personer med handicap

Anke­sty­rel­sen er for nyligt blevet under­kendt af byret­ten i Odense i en sag vedrø­rende problem­stil­ling om, hvor indgri­bende et handi­cap skal være for, at perso­ner med et handi­cap er beret­ti­get til dækning af merud­gif­ter. Sagen førte vi på vegne af Hærens Konstabel- og Korporal­for­e­ning (HKKF) for et medlem.

 

Sagens kerne

Sagen omhand­lede, hvor­vidt HKKF medlem­met, som følge af sin erhver­vede hjer­neskade, var omfat­tet af person­kred­sen i servi­ce­lovens § 100, og dermed hvor­vidt medlem­mets handi­cap var tilstræk­ke­ligt indgri­bende i hans daglige tilvæ­relse til, at han kunne få dækket sine merud­gif­ter efter serviceloven.

Det er en betin­gelse for at få støtte efter servi­ce­lovens § 100, at der er iværk­sat ikke uvæsent­lige hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger, og at handi­cap­pet har indgri­bende betyd­ning i hverdagen.

 

Ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger 

Vurde­rin­gen af hvor­vidt medlem­mets hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger var af ikke-ubetydelig karak­ter, og dermed om betin­gel­sen i servi­ce­lovens § 100 var opfyldt, var af afgø­rende betyd­ning for sagen.

Anke­sty­rel­sen argu­men­te­rede bl.a. for, at ressour­ce­for­lø­bet ikke udgjorde en uvæsent­lig hjæl­pe­for­an­stalt­ning i vores klients daglig­dag, der hjalp ham væsent­ligt i dagligdagen.

Dette anfæg­tede vi hos Elmer Advo­ka­ter, idet der ikke er hjem­mel til opfat­tel­sen om, at hjæl­pe­mid­lerne skal være væsent­lige for den daglige tilvæ­relse. Hjæl­pe­for­an­stalt­nin­gerne skal blot være ikke uvæsent­lige. Det er handi­cap­pet som skal være af indgri­bende karak­ter i den daglige tilværelse.

Vi argu­men­te­rede desu­den for, at ressour­ce­for­lø­bet udgjorde en ikke-ubetydelig hjæl­pe­for­an­stalt­ning, da det frem­går af forar­bej­derne til servi­ce­loven, at også erhvervs­mæs­sige foran­stalt­nin­ger kan udgøre hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger i lovens forstand, men også fordi at ressour­ce­for­lø­bet rent faktisk udgjorde en særde­les inten­siv og omfat­tende hjæl­pe­for­an­stalt­ning med henblik på at skabe en mulig tilknyt­ning til arbejdsmarkedet.

Hertil kom de øvrige hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger som medlem­met var afhæn­gig af for at få daglig­da­gen til at fungere, hvor­for der efter vores opfat­telse utvivl­s­omt var tale om ikke-ubetydelige hjælpeforanstaltninger.

 

Rettens afgørelse

Retten frem­hæ­vede, at begre­berne ”indgri­bende karak­ter” og ”ikke uvæsent­lig hjæl­pe­for­an­stalt­ning” skulle anven­des i en helheds­vur­de­ring af såvel funk­tions­ned­sæt­telse som hjælpeforanstaltningerne.

Retten afgav en konkret begrun­det afgø­relse og lagde vægt på, at vores klient var blevet svært handi­cap­pet af sin hjer­neskade og altså var afhæn­gig af ikke uvæsent­lige hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger i sin hverdag.

Retten fandt såle­des, at vores klient var omfat­tet af person­kred­sen for servi­ce­lovens § 100, og dermed var beret­ti­get til dækning af nødven­dige merudgifter.

 

Vores kommentarer

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi af den opfat­telse, at Anke­sty­rel­sens prak­sis på områ­det for servi­ce­lovens § 100 er for restrik­tiv. Anke­sty­rel­sens fortolk­ning af person­kred­sen har tidli­gere ført til lovæn­drin­ger for person­kred­sen, hvor det er blevet præci­se­ret, at vurde­rin­gen skal bero på en helheds­vur­de­ring af den enkel­tes situ­a­tion og ikke blot antal­let af hjæl­pe­mid­ler, evnen til at vare­tage person­lig hygiejne m.v., samt at også beskæf­ti­gel­ses­mæs­sige foran­stalt­nin­ger kan udgøre hjæl­pe­mid­ler i lovens forstand.

Vi mener, at Anke­sty­rel­sens nuvæ­rende prak­sis, i strid med inten­tio­nerne bag servi­ce­lovens § 100, samt almin­de­lige handi­capret­lige prin­cip­per, har indskræn­ket person­kred­sen, der er beret­ti­get til støtte til dækning af merud­gif­ter i en grad, så også perso­ner med bety­de­lige handi­cap ikke længere kan få støtte til dækning af merud­gif­terne, som er en følge af handicappet.

Dommen illu­stre­rer kernen af problem­stil­lin­gen om, hvor­når et handi­cap er tilpas indgri­bende til at opnå dækning, samt en velvil­lig­hed ved domsto­lene til at fortolke person­kred­sen ander­le­des end hvad der ses ved Ankestyrelsen.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til Niko­laj Niel­sen, der førte sagen på vegne af Hærens Konstabel- og Korporal­for­e­ning. Du kan i øvrigt finde yder­li­gere infor­ma­tion om vores arbejde med soci­ale sager, hvor du blandt andet kan finde infor­ma­tion om, hvilke typer af sager, som vi typisk behandler.

Læs også om