Dansk Sygeplejeråd vinder sag over sygehus: Erstatningsansvar for indretning af operationsstue

Baggrun­den for sagen:
Retten i Nykø­bing Falster har givet Dansk Sygeple­je­råd medhold i, at et syge­hus var erstat­nings­ansvar­lig for den hjer­ne­rystelse en sygeple­jer­ske pådrog sig under en operation.

Sygeple­jer­sken kom til skade, da han slog hove­det mod en video­mo­ni­tor på en opera­tions­stue, hvor han var i færd med at klar­gøre en patient til en operation.

Opera­tions­stuen var blevet ombyg­get et par år før ulyk­ken, med blandt andet det formål at undgå lednin­ger på gulvet. Opera­tions­stuen blev derfor indret­tet med loft­hængt udstyr.

Lofts­høj­den på stuen var imid­ler­tid ikke tilstræk­ke­lig til, at udsty­ret kunne hænge i en højde, så der ikke var risiko for at støde hove­det ind i udstyret.

I forsø­get på at løse et problem – lednin­ger på gulvet – opstod et andet problem – fare for at slå hove­det mod det loft­hængte udstyr.

Moni­to­ren sad på en bevæ­ge­lig arm og der var ikke fast­lagt retnings­linjer fra syge­hu­sets side om, hvor­dan det loft­hængte udstyr skulle place­res, når det ikke var i brug, hvil­ket var tilfæl­det, da sygeple­jer­sken slog hove­det mod skærmen.

Dommen:
Syge­hu­set gjorde under sagen gældende, at der var tale om en stan­dard­mæs­sig indret­ning af en opera­tions­stue og at place­rin­gen af moni­to­ren var nødvendig.

Endvi­dere gjorde syge­hu­set gældende, at sygeple­jer­sken var en erfa­ren medar­bej­der og bekendt med moni­to­rens placering.

Retten afvi­ste denne argu­men­ta­tion og pålagde syge­hu­set et erstat­nings­ansvar under henvis­ning til arbejds­mil­jø­lovens regler om indret­ning, tilsyn og instruk­tion af de ansatte.

Kommen­tar:
Dommens resul­tat afspej­ler efter vores opfat­telse den skær­pede pligt som arbejds­gi­ve­ren er under­lagt, når det gælder indret­ning og tilret­te­læg­gelse af arbej­det på en arbejds­plads som en opera­tions­stue, hvor mange menne­sker skal arbejde sammen under forhold, der er særde­les krævende og med en opgave som kræver fuld koncentration.

I den situ­a­tion bør arbejds­gi­ve­ren ved såvel indret­nin­gen af arbejds­plad­sen, som ved tilsy­net og instruk­tio­nen af medar­bej­derne, være særligt opmærk­som på at de ansatte ikke tillige skal koncen­trere sig om f.eks. risi­koen for at støde hove­det ind i udstyr.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen eller advo­kat­fuld­mæg­tig Niko­laj Niel­sen, der førte sagen på vegne af Dansk Sygeplejeråd.

Søren Kjær Jensen

Partner