Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i principiel afgørelse

Skre­vet af advo­kat Birgitte Filten­borg 18-11-2020

Elmer Advo­ka­ter har for et medlem af Poli­ti­for­bun­det klaget til Data­til­sy­net over, at Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES) uberet­ti­get har vide­re­gi­vet visse oplys­nin­ger om klager til dennes arbejds­gi­ver og fået medhold. Forin­den var der klaget til direk­tø­ren for AES, som fast­holdt, at vide­re­gi­vel­sen af oplys­nin­gerne var lovlig.

Data­til­sy­net har ved afgø­relse af 10. novem­ber 2020 fundet grund­lag for at udtale alvor­lig kritik af, at AESs behand­ling af personoplysninger er sket i strid med reglerne i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra e, og arti­kel 5, stk. 1, litra c.

 

Om sagen og tvisten

AES havde vide­re­gi­vet flere oplys­nin­ger til en arbejds­gi­ver end det var nødven­digt for at arbejds­gi­ve­ren kunne tage stil­ling til spørgs­må­let om anke af afgø­rel­sen om aner­ken­delse af den ansat­tes sygdom som en arbejds­skade. Der var tale om oplys­nin­ger, som arbejds­gi­ve­ren ikke var blevet hørt over under sagens behand­ling, og oplys­nin­ger som ikke var blevet tillagt betyd­ning ved AESs afgø­relse om aner­ken­delse. Konkret var der tale om meget sensi­tive oplysninger.

Vores syns­punkt var, at vide­re­gi­vel­sen af oplys­nin­gerne var uberet­ti­get. AESs syns­punkt var, at en arbejds­gi­ver har ret til at modtage alle de oplys­nin­ger, som den tilska­de­komne har oplyst vedrø­rende de arbejds­mæs­sige forhold, som han har arbej­det under, og at dette gælder, uanset om oplys­nin­gerne er indgået i afgø­rel­sen truf­fet af AES. AES henvi­ste til, at det følger af offent­lig­heds­lo­vens regler om egen access, §8.

 

Datatilsynets afgørelse af 10. november 2020

Data­til­sy­net finder grund­lag for at udtale alvor­lig kritik af, at Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­rings behand­ling af personoplysninger ikke er sket i over­ens­stem­melse med reglerne i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra e, og arti­kel 5, stk. 1, litra c.

Efter data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra e, kan behand­ling – herun­der vide­re­gi­velse – af oplys­nin­ger ske, hvis behand­lin­gen er nødven­dig af hensyn til udfø­relse af en opgave i samfun­dets inter­esse eller som henhø­rer under offent­lig myndig­heds­u­dø­velse, som den data­ansvar­lige har fået pålagt.

Endvi­dere følger det af data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 5, stk. 1, litra c, at personoplysninger skal være tilstræk­ke­lige, rele­vante og begræn­set til, hvad der er nødven­digt i forhold til de formål, hvor­til de behand­les (”data­mini­me­ring”).

Data­til­sy­net finder, at det ikke kan anses som nødven­digt at vide­re­give de vide­re­givne oplys­nin­ger til arbejdsgiveren.

Data­til­sy­net finder heref­ter, at AES ikke har hand­let i over­ens­stem­melse med data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra e, ved at vide­re­give de pågæl­dende oplys­nin­ger til arbejds­gi­ve­ren, lige­som AES heller ikke hand­let i over­ens­stem­melse med det grund­læg­gende prin­cip om data­mini­me­ring i forord­nin­gens arti­kel 5, stk. 1, litra c.

Afgø­rel­sen i sin helhed kan læses her

 

Elmers kommentarer

Data­til­sy­nets afgø­relse har stor præce­dens­be­tyd­ning og knyt­ter sig til data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens grund­læg­gende behand­lings­prin­cip­per. Afgø­rel­sen knyt­ter sig såle­des til den data­ansvar­li­ges, AESs, grund­læg­gende pligt i forord­nin­gens arti­kel 5, stk. 1, litra c, hvor­ef­ter personoplysninger skal være tilstræk­ke­lige, rele­vante og begræn­set til, hvad der er nødven­digt i forhold til de formål, hvor­til de behand­les (»data­mini­me­ring«).

Der er ikke tvivl om, at AES i udgangs­punk­tet har hjem­mel til at behandle og også vide­re­give oplys­nin­ger til arbejds­gi­ve­ren, men afgø­rel­sen illu­stre­rer, at AES skal sikre sig netop kun at vide­re­give oplys­nin­ger, som er afgræn­set til det helt nødven­dige for at opfylde formå­let (i dette tilfælde for at arbejds­gi­ver kan tage stil­ling til, om AESs afgø­relse om aner­ken­delse af den ansat­tes sygdom som en arbejds­skade skal ankes).

Med andre ord illu­stre­rer afgø­rel­sen, at selv om der er tale om en offent­lig myndig­hed og en mate­riel hjem­mel i egen access, skal man altid huske de grund­læg­gende betingelser.

Henven­delse om afgø­rel­sen og dens betyd­ning kan ske til advo­kat Birgitte Filten­borg, som førte sagen for Politiforbundet.

Spørgs­mål vedrø­rende data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og data­be­skyt­tel­ses­lo­ven i øvrigt kan rettes til advo­kat og part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen.

 

Birgitte Filtenborg

Advokat

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om