fbpx

De 14 udvalgte prøvesager vedrørende fortolkning af funktionærlovens § 2a i lyset af EU-domstolens dom C‑499/08 ”Ole Andersen” er nu hovedforhandlet i Østre Landsret

De udvalgte problemstillinger vedrører funktionærer, der efter deres fratrædelse overgik til ledighed, efterløn, fleksydelse, førtidspension, sygdom.

Vores hovedsynspunkt er, at funktionærlovens § 2a, stk. 3 er i strid med beskæftigelsesdirektivets artikel 6 (2000/78EF), og at det ikke er afgørende, hvad de pågældende medarbejdere foretog sig efter deres fratrædelse, idet funktionærlovens § 2a, stk. 3 ikke kan bringes i anvendelse.

Derudover er det vores synspunkt, at det er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder at undlade at udbetale fratrædelsesgodtgørelsen på fratrædelsestidspunktet. Der er derfor i de sager, hvor medarbejderen er fratrådt efter dommen i ”Ole Andersen”, rejst krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7.

Der falder dom i sagerne den 4. april 2013.

Henvendelser om sagerne kan rettes til advokat Peter Breum pb@elmer-adv.dk og advokatfuldmægtig Louise Gefke Nielsen lgn@elmer-adv.dk