De 14 udvalgte prøvesager vedrørende fortolkning af funktionærlovens § 2a i lyset af EU-domstolens dom C‑499/08 ”Ole Andersen” er nu hovedforhandlet i Østre Landsret

De udvalgte problem­stil­lin­ger vedrø­rer funk­tio­næ­rer, der efter deres fratræ­delse over­gik til ledig­hed, efter­løn, flek­sy­delse, førtids­pen­sion, sygdom.

Vores hoved­syns­punkt er, at funk­tio­nær­lovens § 2a, stk. 3 er i strid med beskæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets arti­kel 6 (2000/78EF), og at det ikke er afgø­rende, hvad de pågæl­dende medar­bej­dere fore­tog sig efter deres fratræ­delse, idet funk­tio­nær­lovens § 2a, stk. 3 ikke kan brin­ges i anvendelse.

Deru­d­over er det vores syns­punkt, at det er i strid med forbud­det mod forskel­s­be­hand­ling på grund af alder at undlade at udbe­tale fratræ­del­ses­godt­gø­rel­sen på fratræ­del­ses­tids­punk­tet. Der er derfor i de sager, hvor medar­bej­de­ren er frat­rådt efter dommen i ”Ole Ander­sen”, rejst krav om godt­gø­relse efter forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 7.

Der falder dom i sagerne den 4. april 2013.

Henven­del­ser om sagerne kan rettes til advo­kat Peter Breum pb@elmer-adv.dk og advo­kat­fuld­mæg­tig Louise Gefke Niel­sen lgn@elmer-adv.dk