Deltidsansatte medregnes i samme omfang som fuldtidsansatte ved opgørelse af antal ansatte i datterselskaber i forbindelse med valg til koncernbestyrelser.

I henhold til selskabs­lo­v­giv­nin­gen har medar­bej­dere i datter­sel­ska­ber ret til at deltage i valget af medar­bej­der­valgte besty­rel­ses­med­lem­mer i moder­sel­ska­bets besty­relse.

Valget af besty­rel­ses­med­lem­mer i moder­sel­ska­bet fore­ta­ges af et valg­mand­skol­le­gium bestå­ende af to valg­mænd fra hvert datter­sel­skab.

Valg­mæn­dene udsty­res med et antal stem­mer svarende til “antal­let af medar­bej­dere” i det enkelte datter­sel­skab.

I den koncern, den konkrete sag hand­lede om, var der navn­lig et datter­sel­skab, der beskæf­ti­gede et stort antal deltids­an­satte medar­bej­dere.

Valg­ud­val­get, der står for afvik­ling af valget, ønskede, at valg­mæn­dene fra det pågæl­dende datter­sel­skab ikke skulle have stem­mer fast­sat i forhold til det samlede antal medar­bej­dere.

På baggrund af bl.a. et svar fra Erhvervs- og Selskabs­sty­rel­sen kunne man dog ikke forholds­mæs­sigt redu­cere stem­me­tal­lene i forhold til det arbej­dede time­tal.

Valg­ud­val­get beslut­tede derfor, at man kun medtalte de medar­bej­dere, der rent fysisk var på arbejde den dag, valget blev udskre­vet, hvil­ket betød, at en stor del af de deltids­an­satte medar­bej­dere ikke blev talt med.

Denne opgø­rel­ses­me­tode fandt Køben­havns Byret var i orden.

I en dom fra Østre Lands­ret af 18. februar 2009 blev det imid­ler­tid fast­slået, at en natur­lig sprog­lig forstå­else af loven førte til, at samt­lige perso­ner, der i henhold til de rele­vante arbejds­ret­lige regler er fastan­sat i selska­bet, skal medreg­nes, og ikke kun de perso­ner, der faktisk mødte på arbejde den dag valget blev udskre­vet.

På den baggrund fastslog Østre Lands­ret, at det afholdte valg af medar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter var ugyl­digt med den følge, at de valgte medar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter ikke var lovlige besty­rel­ses­med­lem­mer, og at der skulle afhol­des nyvalg.

Koncer­nen søgte Proces­be­vil­lingsnæv­net om tilla­delse til at indbringe sagen for Højeste­ret, hvil­ket nu er afslået.

Sagen blev ført af HK for et medlem, som var valg­mand for det selskab, der blev tilkendt for få stem­mer, og som tillige forment­lig selv ville være blevet valgt til koncer­n­be­sty­rel­sen, såfremt man havde valgt den korrekte opgø­rel­ses­me­tode.

Nærmere oplys­nin­ger om sagen kan fås hos advo­kat Ulrik Jørgen­sen, Elmer & Part­nere, tlf.nr. 33 67 67 67 67, som repræ­sen­te­rede HK under sagen.