Dom – Ankestyrelsen kunne ikke fradrage i erhvervsevnetabserstatning

Retten på Frede­riks­berg har ved dom af 13. novem­ber 2013 tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens afgø­relse, hvor­ef­ter der skulle ske fradrag i erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for en pæda­gog med henvis­ning til, at hun havde konkur­re­rende gener i nakken.

Pæda­go­gen havde været udsat for en arbejds­u­lykke, hvor hun beska­di­gede ryg og nakke. Hun havde efter­føl­gende en del syge­fra­vær og blev senere visi­te­ret til fleksjob. Anke­sty­rel­sen traf afgø­relse om, at en del af den samlede erhverv­sev­ne­for­rin­gelse skyld­tes forud­be­stå­ende nakke­ge­ner, som pæda­go­gen havde haft nogen tid forud for skaden, og som indgik som en del af de samlede nakke-/ryggener. Det samlede erhverv­sev­ne­tab blev vurde­ret til at udgøre 50%, men Anke­sty­rel­sen fandt såle­des, at 1/3 heraf skyld­tes konkur­re­rende årsager.

Retten på Frede­riks­berg var ikke enig med Anke­sty­rel­sen og lagde blandt andet vægt på, at hun i peri­o­den op til arbejds­ska­den ikke havde haft noget større syge­fra­vær, og at hun endvi­dere nogen tid før arbejds­ska­den var blevet forfrem­met til sous­chef, og at der ikke var holde­punk­ter for at antage, at hendes forud­be­stå­ende nakke­ge­ner ville udvikle sig på en måde, der på et senere tids­punkt ville påvirke hendes erhvervsevne.

På den baggrund fandt Retten, at Anke­sty­rel­sen ikke havde godt­gjort med over­ve­jende sand­syn­lig­hed, at nogen væsent­lig del af det samlede erhverv­sev­ne­tab ville være opstået uafhæn­gigt af arbejds­ska­den. Det vides dog endnu ikke, om Anke­sty­rel­sen anker dommen.

Sagen er ført på vegne FOA — Fag og Arbejde som manda­tar for pæda­go­gen ved Søren Kjær Jensen.

Søren Kjær Jensen

Partner