fbpx

Dom fra Arbejdsretten vedrørende forårets konflikt

Arbejds­ret­ten har afsagt dom i en sag vedrø­rende KL’s vars­ling af lock­out af medlem­mer af Danmarks Lærer­for­e­ning i forå­ret 2013.

Arbejds­ret­ten har nu afgjort, at KL’s konflik­tvar­sel den 28. februar 2013 også omfat­tede lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærer­for­e­ning efter konflik­tens ikraft­træ­den den 1. april 2013.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum på tele­fon 33 676767.

Brød­tekst
Dommen er afsagt den 16. januar 2014 (AR2013.0305), og vedrørte et spørgs­mål om, hvor­vidt KL’s konflik­tvar­sel den 28. februar 2013 også omfat­tede lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærer­for­e­ning efter konflik­tens ikraft­træ­den den 1. april 2013. Sagen vedrørte deru­d­over også et spørgs­mål om, hvor­vidt KL’s vejled­ning af kommu­nerne om, at lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærer­for­e­ning efter konflik­tens ikraft­træ­den, ikke blev omfat­tet af konflik­ten, var udtryk for orga­ni­sa­tions­fjendt­lig adfærd og bodspådragende.

Arbejds­ret­ten har nu afgjort, at konflik­tvars­let også omfat­tede overenskom­stan­satte lærere, der senere meldte sig ind i orga­ni­sa­tio­ner tilslut­tet LC, herun­der Danmarks Lærerforening.

Arbejds­ret­ten lagde blandt andet vægt på, at nogle nærmere speci­fi­ce­rede grup­per var undta­get fra vars­let, og at det efter ordly­den af vars­let, var mest nærlig­gende at forstå vars­let såle­des, at det også omfat­tede lærere, der senere meldte sig ind i Danmarks Lærer­for­e­ning – i fuld over­ens­stem­melse med fast arbejds­rets­prak­sis siden 1912.

KL blev frifun­det for påstan­den om orga­ni­sa­tions­fjendt­lig adfærd, under henvis­ning til, at nok var KL’s vejled­ning forkert, men det anto­ges ikke at have været KL’s hensigt, at påvirke lærer­nes inci­ta­ment til at melde sig ind i LC’s orga­ni­sa­tio­ner, herun­der Danmarks Lærerforening