Dom om erhvervsevnetabserstatning for seksuel chikane — Ankestyrelsen dømt

Retten i Glostrup har ved dom af 14. januar 2011 pålagt Anke­sty­rel­sen at tilkende erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til en kvin­de­lig HK’er, der, efter at have været udsat for seksuel chikane fra sin chef og var blevet syge­meldt fra sit job, forgæ­ves søgte at arbejde efter­føl­gende i 2 andre jobs.

Kvin­den havde tilbage i slut-80´erne fået aner­kendt en rygskade som en arbejds­skade og var efter denne rygskade blevet tilkendt mellem­ste førtids­pen­sion; lige­som hun i 1991 var blevet tilkendt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 65 % i anled­ning af denne rygskade. Efter nogle år uden arbejde begyndte hun midt i 90´erne at arbejde på nedsat tid — 10 timer hos en tand­læge. Da denne stil­ling ophørte, fordi tand­læ­gen ønskede hjælp i form af arbejde på fuld tid — og kvin­den ikke magtede dette — fik hun umid­del­bart heref­ter et nyt job på nedsat tid i en årrække, og da dette job, grun­det konkurs, efter yder­li­gere nogle år måtte ophøre, fik hun et tredje job med arbejde op til 16 timer ugentligt.

Det var i dette tredje job, hun efter nogle års ansæt­telse blev udsat for seksuel chikane.

Hun blev umid­del­bart syge­meldt og ophørte med ansæt­tel­sen, og efter nogen tid fik hun efter forhand­ling tilkendt en godt­gø­relse for tort. I mellem­ti­den havde hun forsøgt at arbejde et nyt sted, men måtte efter nogle måne­der opgive, fordi hun nu havde store proble­mer med fysisk kontakt og fysisk nærvær, især når perso­ner var bagved hende. Hun var meget sårbar over­for selv ubevid­ste fysi­ske berø­rin­ger, lige­som det var meget vanske­ligt for hende at fortælle om disse proble­mer. Efter nogle måne­ders fravær fra arbejds­mar­ke­det forsøgte hun sig på ny med en deltids­stil­ling — men måtte efter nogle måne­der lige­le­des opgive dette.

Chika­nen var blevet aner­kendt som arbejds­skade; havde medført méngodt­gø­relse svarende til 15 %, begrun­det i øget vagtsom­hed, irri­ta­bi­li­tet, søvn­be­svær, og at hun var mindre social og mindre initi­a­tivrig. Arbejds­ska­desty­rel­sen tilkendte hende erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 75 % på grund­lag af en årsløn svarende til de 16 timers arbejde. Afgø­rel­sen om erhverv­sev­ne­tab blev imid­ler­tid ændret af Anke­sty­rel­sen ved afgø­relse af 29. januar 2010 til at være under 15 %, og dermed ingen erstat­ning, med den begrun­delse, at skaden ikke forhin­drede hende i at kunne arbejde som før.

Heref­ter anlagde HK på vegne kvin­den retssag.

Retten i Glostrup gav kvin­den ret i blandt andet, at Anke­sty­rel­sens afgø­relse syntes at være base­ret på gene­relle forhold og uden særlig hensyn­ta­gen til hendes konkrete forhold, og at man ikke havde taget initi­a­tiv til arbejds­prøv­ning, såfremt man måtte betvivle værdien af forlø­bet af de to forgæ­ves forsøg på tilba­ge­ven­den, og konklu­de­rede heref­ter at kvin­den havde lidt et bety­de­ligt erhvervsevnetab.

Da Anke­sty­rel­sen ikke — modsat Arbejds­ska­desty­rel­sen — havde forholdt sig til stør­rel­sen af det påvi­ste (samlede) erhverv­sev­ne­tab, blev sagen hjemvist.

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Sagen er ført af Søren Kjær Jensen for HK som manda­tar for kvinden.

Søren Kjær Jensen

Partner