Dom om skadevirkningsprincippet og forsikringsselskabers tilsagn

Skre­vet af advo­kat Chri­stian Skov­gaard 30-12-2020

Vi har bistået en forsik­rings­ta­ger i en sag mod et pensions­for­sik­rings­sel­skab om tab af erhverv­sevne, skade­virk­nings­prin­cip­pet og forsik­rings­sel­ska­bers dækningstilsagn.

Forsik­rings­ta­ge­ren fik medhold i, at han kunne støtte ret på nogle nye og forbed­rede forsik­rings­be­tin­gel­ser, der var trådt i kraft i 2016, uanset at selska­bet tilkendte præmie­fri­ta­gelse med tilba­ge­vir­kende kraft fra et tids­punkt, der lå før ændringen.

 

Om sagen

Sagen drejede sig om, hvor­vidt forsik­rings­ta­ge­ren var omfat­tet af nogle nye og forbed­rede vilkår, som han i 2015 havde modta­get et brev om ville træde i kraft i 2016. I brevet var det anført, at han ikke skulle fore­tage sig noget. Videre var det anført, at de nye vilkår ikke ville gælde kunder, der var eller blev beret­ti­get til ydel­ser eller præmie­fri­ta­gelse inden januar 2016.

Forsik­rings­ta­ge­ren, der havde været ude for en ulykke, søgte i 2013 om dækning ved tab af erhverv­sevne, men fik afslag med henvis­ning til at hans indtægt var for høj. Afsla­get blev ikke påkla­get, og forsik­rings­ta­ge­ren modtog hver­ken præmie­fri­ta­gelse eller løbende ydel­ser ved tab af erhverv­sevne pr. januar 2016.

I 2017 søgte forsik­rings­ta­ge­ren igen om dækning ved tab af erhverv­sevne efter en stil­lings­æn­dring og lønned­gang, dvs. efter de nye vilkår var trådt i kraft. Selska­bet meddelte nu, at afsla­get på præmie­fri­ta­gelse i 2013 var en fejl. Selska­bet tilkendte præmie­fri­ta­gelse med tilba­ge­vir­kende kraft fra 2010. Selska­bet mente dog ikke, at der var ret til de markant højere løbende udbe­ta­lin­ger — hver­ken med tilba­ge­vir­kende kraft eller aktuelt.

Tilken­del­sen af præmie­fri­ta­gelse med tilba­ge­vir­kende kraft betød ifølge selska­bet, at forsik­rings­ta­ge­ren ikke havde ret til at blive omfat­tet af de nye forbed­rede vilkår fra 2016. Selska­bet henvi­ste til, at det i vars­lings­bre­vet fra 2015 var anført, at de nye vilkår ikke gjaldt for kunder, der var eller blev beret­ti­get til ydel­ser eller præmie­fri­ta­gelse inden januar 2016; og det var forsik­rings­ta­ge­ren nu blevet med tilba­ge­vir­kende kraft.

Selska­bet støt­tede navn­lig deres syns­punk­ter på skade­virk­nings­prin­cip­pet, hvor­ef­ter det afgø­rende for en tilken­delse af dækning er det tids­punkt, hvor forsik­rings­be­gi­ven­he­den (tabet af erhverv­sevne) er indt­rådt. Selska­bet gjorde gældende, at vilkå­rene efter dette tids­punkt fast­lå­ses i forhold til senere ændrin­ger og forbedringer.

 

Ankenævnet for Forsikrings kendelse

Forsik­rings­ta­ge­ren indbragte selv sagen for Anke­næv­net for Forsik­ring, der i kendelse nr. 91.900, enstem­migt gav ham medhold i, at selska­bets bevil­ling af præmie­fri­ta­gelse med tilba­ge­vir­kende kraft ikke kunne føre til, at han ikke blev omfat­tet af de nye vilkår.

 

Københavns Byrets dom

Selska­bet anfæg­tede kendel­sen fra Anke­næv­net for Forsik­ring, og Elmer Advo­ka­ter bistod forsik­rings­ta­ge­ren i at indbringe sagen for domsto­lene. I dom af 29. septem­ber 2020 gav Køben­havns Byret forsik­rings­ta­ge­ren ret til at blive omfat­tet af de nye vilkår fra 2016.

Retten lagde vægt på, at afsla­get fra 2013 var en imel­lem parterne bindende afgø­relse som forsik­rings­ta­ge­ren havde indret­tet sig på. Retten fandt, at selska­bets syns­punkt om at afsla­get var en fejl, ikke kunne føre til andet resultat.

Retten bemær­kede videre, at selska­bet ikke ved tilken­delse af præmie­fri­ta­gelse med tilba­ge­vir­kende kraft efter de nye vilkår var trådt i kraft kunne hindre at forsik­rings­ta­ge­ren blev omfat­tet heraf. Retten lagde også vægt på, at vars­lin­gen i 2015 om de nye vilkår var gene­relt og uden indi­vi­du­elle forbehold.

Dommen er ikke anket.

 

Elmer Advokaters kommentar

Dommen viser, at et forsik­rings­sel­skab uanset regler om skade­virk­nings­prin­cip­pet i sager om tab af erhverv­sevne kan være bundet af én gang at have truf­fet afgørelse/givet et tilsagn om dækning eller mangel på samme. Det der adskilte nærvæ­rende sag fra en række andre sager om forsik­rings­sel­ska­bers dæknings­tilsagn var, at selska­bets tilken­delse af præmie­fri­ta­gelse med tilba­ge­vir­kende kraft havde en begun­sti­gende karak­ter, og spørgs­må­let derfor var, om det kunne at hindre en afledt ret i forhold til at være omfat­tet af de nye betingelser.

Det kom både Anke­næv­net for Forsik­ring og Køben­havns Byret frem til, at selska­bet ikke kunne hindre.

Sagen viser, at afta­le­grund­lag og de løbende ændrin­ger, der typisk finder sted, er kompli­ce­rede og kan skabe en uklar­hed omkring forsik­rings­ta­ger­nes rets­stil­ling. Kendel­sen fra Anke­næv­net for Forsik­ring, såvel som dommen fra Køben­havns Byret, er udtryk for, at der er græn­ser for, hvor­dan et selskab kan fortolke betin­gel­serne, særligt når det én gang har forholdt sig hertil.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgs­mål til sagen eller ønsker dommen tilsendt, kan du kontakte advo­kat Chri­stian Skov­gaard, der førte sagen på vegne af forsik­rings­ta­ge­ren i Køben­havns Byret.

 

Christian Skovgaard

Advokat

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om