Domstolsprøvelse tilladt trods omfattet af overenskomst

Et medlem af HK blev den 26. marts 2002 opsagt med fratræ­den den 31. juli 2002. På opsi­gel­ses­tids­punk­tet var medlem­met omfat­tet af Hoved­af­ta­len. På baggrund heraf blev der afholdt en forhand­ling den 13. septem­ber 2002 mellem HK og arbejds­gi­ve­ren, hvorun­der HK gjorde gældende, at opsi­gel­sen af medlem­met var usag­lig. Der kunne ikke under forhand­lin­gen opnås enig­hed, i hvil­ken forbin­delse HK forbe­holdt sig ret til at videre­føre sagen. Det blev dog ikke mellem parterne aftalt, i hvil­ket forum sagen skulle videre­fø­res. Ved brev af 25. novem­ber 2003 blev der på vegne medlem­met rejst krav om beta­ling af godt­gø­relse for usag­lig afske­di­gelse i henhold til funk­tio­nær­lovens § 2 b. Østre Lands­ret fastslog indled­nings­vis, at ” … medlem­mets krav i denne sag er omfat­tet af bestem­mel­sen i Hoved­af­ta­lens § 4, hvor­ef­ter det inter­es­se­rede fagfor­bund har ret til at indgive klage til et af hoved­or­ga­ni­sa­tio­nerne nedsat afske­di­gel­sesnævn, når der ikke kan opnås enig­hed.” Lands­ret­ten konsta­te­rede dernæst, at ” … HK traf beslut­ning om ikke at indbringe sagen for Afske­di­gel­sesnæv­net med henblik på i stedet at støtte medlem­met i en selv­stæn­dig forføl­gelse af kravet ved de almin­de­lige domstole. Lands­ret­ten lægger videre til grund, at HK nu er afskå­ret fra at indbringe sagen for Afske­di­gel­sesnæv­net, da indbrin­gel­ses­fri­sten er udlø­bet, hvil­ket Dansk Handi­cap Forbund ikke har villet bortse fra. Under disse omstæn­dig­he­der fandt Østre Lands­ret, at medlem­met havde godt­gjort, at hun var beret­ti­get til at anlægge sag i anled­ning af afske­di­gel­sen ved de almin­de­lige domstole jf. arbejds­rets­lo­vens § 11, stk. 2.

Kommen­tar:
Dommen er et brud med hidti­dig prak­sis, hvor­ef­ter orga­ni­sa­tio­nerne blev anset for bundet af de i overenskom­sten fast­satte vold­gifts­be­stem­mel­ser. Dommen bety­der, at en orga­ni­sa­tion kan anlægge sager for deres medlem­mer om usag­lig opsi­gelse ved de almin­de­lige domstole, hvis fristerne i overenskom­sten eller andre forhold begrun­der, at man ikke kan føre sagen ved vold­gift. Det skal dog bemær­kes, at rets­stil­lin­gen må anses for usik­ker, da der i sagen er søgt tred­je­in­stans­be­vil­ling med henblik på sagens videre­fø­relse ved Højeste­ret. Deru­d­over fore­lig­ger der ikke over­ens­stem­melse mellem resul­ta­tet i nærvæ­rende sag samt en tidli­gere dom afsagt af Vestre Lands­ret den 18. februar 2004.

Henven­del­ser om sagen kan ske til advo­kat Jakob Karlsen.