Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.10.2004

Domstolsprøvelse tilladt trods omfattet af overenskomst

Elmer & Partnere

Domstolsprøvelse tilladt trods omfattet af overenskomst


Et medlem af HK blev den 26. marts 2002 opsagt med fratræden den 31. juli 2002. På opsigelsestidspunktet var medlemmet omfattet af Hovedaftalen. På baggrund heraf blev der afholdt en forhandling den 13. september 2002 mellem HK og arbejdsgiveren, hvorunder HK gjorde gældende, at opsigelsen af medlemmet var usaglig. Der kunne ikke under forhandlingen opnås enighed, i hvilken forbindelse HK forbeholdt sig ret til at videreføre sagen. Det blev dog ikke mellem parterne aftalt, i hvilket forum sagen skulle videreføres. Ved brev af 25. november 2003 blev der på vegne medlemmet rejst krav om betaling af godtgørelse for usaglig afskedigelse i henhold til funktionærlovens § 2 b. Østre Landsret fastslog indledningsvis, at ” … medlemmets krav i denne sag er omfattet af bestemmelsen i Hovedaftalens § 4, hvorefter det interesserede fagforbund har ret til at indgive klage til et af hovedorganisationerne nedsat afskedigelsesnævn, når der ikke kan opnås enighed.” Landsretten konstaterede dernæst, at ” … HK traf beslutning om ikke at indbringe sagen for Afskedigelsesnævnet med henblik på i stedet at støtte medlemmet i en selvstændig forfølgelse af kravet ved de almindelige domstole. Landsretten lægger videre til grund, at HK nu er afskåret fra at indbringe sagen for Afskedigelsesnævnet, da indbringelsesfristen er udløbet, hvilket Dansk Handicap Forbund ikke har villet bortse fra. Under disse omstændigheder fandt Østre Landsret, at medlemmet havde godtgjort, at hun var berettiget til at anlægge sag i anledning af afskedigelsen ved de almindelige domstole jf. arbejdsretslovens § 11, stk. 2.


Kommentar:

Dommen er et brud med hidtidig praksis, hvorefter organisationerne blev anset for bundet af de i overenskomsten fastsatte voldgiftsbestemmelser. Dommen betyder, at en organisation kan anlægge sager for deres medlemmer om usaglig opsigelse ved de almindelige domstole, hvis fristerne i overenskomsten eller andre forhold begrunder, at man ikke kan føre sagen ved voldgift. Det skal dog bemærkes, at retsstillingen må anses for usikker, da der i sagen er søgt tredjeinstansbevilling med henblik på sagens videreførelse ved Højesteret. Derudover foreligger der ikke overensstemmelse mellem resultatet i nærværende sag samt en tidligere dom afsagt af Vestre Landsret den 18. februar 2004.


Henvendelser om sagen kan ske til advokat Jakob Karlsen.


Flere nyheder
Om os