EKSTRAORDINÆR INFO: Vores håndtering af smitte-udviklingen

Kære alle,

I lyset af den sene­ste smitte-udvikling af COVID-19 og gårs­da­gens udmel­ding fra rege­rin­gen har vi her til morgen hos Elmer Advo­ka­ter afholdt et akut personalemøde

Vi tager natur­lig­vis myndig­he­der­nes anbefalinger om begræns­ning af smitte meget alvor­ligt. Heldig­vis er vi i en bran­che, hvor vi er så privil­e­ge­rede, at vi kan udføre store dele af vores arbejde effek­tivt hjem­me­fra, hvil­ket vi selv­føl­ge­lig vil gøre.

I tråd med rege­rin­gens retnings­linjer vil vi derfor fort­sat arbejde på fuld tid og sags­be­handle alle vores klien­ters sager. Vi vil også være til rådig­hed inden for vores normale åbning­sti­der på vores direkte tele­fon­numre og pr. mail — du finder os her

Til gengæld frabe­der vi, at klien­ter og mulige nye klien­ter møder fysisk op på vores kontor. Even­tu­elle møder vil af samme grund blive rykket eller foregå telefonisk.

Der vil med stor sand­syn­lig­hed opstå mange situ­a­tio­ner i den kommende peri­ode, hvor en juste­ring og tilpas­ning vil være påkræ­vet på grund af den midler­ti­dige lukning af diverse offent­lige myndig­he­der – navn­lig retsin­stan­ser – og vi vil hos Elmer Advo­ka­ter i det hele bestræbe os på at tilpasse vores tid og arbejde til disse udfor­drin­ger, der venter forude.

På forhånd tak for jeres forståelse.

Læs også om