Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.06.2006

Elev på revisionskontor, der ikke fik uddannelsestiden godkendt som erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven, havde krav på løn som om hun ikke var elev. Dom fra Østre Landsret

Elmer & Partnere

HK har for et medlem fået medhold i, at man kun skal arbejde til elevløn, hvis man samtidig får godkendt uddannelse som forventet. F ønskede efter gymnasiet at uddanne sig indenfor revisionsbranchen. F søgte derfor elevplads med henblik på samtidig med elevtiden at videreuddanne sig på Handelsskolen med HD. I god tid inden opstart af ansættelsesforholdet skrev arbejdsgiveren til F og tilbød en ”elevkontrakt på linie med de generelle forhold for elevkontrakter”. F modtog senere en ansættelseskontrakt, der ikke var udarbejdet på den formular, der skal anvendes for elevforhold omfattet af erhvervsuddannelsesloven. I stedet modtog F en sædvanlig funktionærkontrakt, men det fremgik at F tiltrådte en stilling som elev. Efter ca. ½ år konstaterede F, at flere af de studiekammerater hun havde på HD studiet skulle på skoleophold som led i elevuddannelsen. Hun undersøgte derfor de nærmere forhold vedrørende egen ansættelse, og konstaterede, at hun ikke var ansat i henhold til erhvervsuddannelseslovens uddannelsessystem. Arbejdsgiveren var ikke godkendt til elever. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der ved elev i revisionsbranchen skulle forstås ansættelse som trainee. Der blev fremlagt uddannelsesplaner for trainees både fra den konkrete virksomhed og fra andre revisionsfirmaer. HK bestred ikke, at der i revisionsbranchen findes ansættelser som trainees. Det er en ikke offentligt godkendt uddannelse, der anvendes som praktisk supplement til den teoretiske uddannelse på handelshøjskoler m.m. HK gjorde imidlertid gældende, at det var uden betydning for denne sag, da F var blevet ansat som elev og ikke som trainee. Østre Landsret afgjorde sagen med følgende begrundelse: ”I brev af 2. november 2001 fra A blev F tilbudt en elevkontrakt. I ansættelseskontrakten af 19. juli 2002 er i punkt 1 anført, at hun ansættes som elev. Den aftalte løn svarer efter det oplyste til normal løn for elever under kontoruddannelse i henhold til erhvervsuddannelsesloven. På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt lægges det i overensstemmelse med Fs forklaring til grund, at hun også under ansættelsessamtalen blev bibragt den opfattelse, at hun blev ansat som elev, og at hun første gang så uddannelsesplanen for trainees hos A, der er nævnt i ansættelseskontraktens punkt. 1, under sagens behandling i tvistighedsnævnet. Herefter tiltrædes det, at F havde en berettiget forventning om, at hun blev ansat i et elevforhold”. F fik herefter tilkendt forskellen mellem elevlønnen på 10.500 kr./mdr. og lønnen efter HKs statistik for ansatte i revisionsbranchen, nedre kvartil på 17.641 kr./mdr., med i alt for ansættelsen ca. 50.000 kr. F fik yderligere tilkendt 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven som følge af den mangelfulde kontrakt.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Landsretten beskytter eleven som den svagere part i forholdet, og lægger vægt på, at den eneste anerkendte kontoruddannelse er efter erhvervsuddannelsesloven. Det må derfor kræves af arbejdsgiveren, at der ikke er tvivl om vilkårene, hvis man ansættes i en uddannelsesstilling, der ikke er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Arbejdsgiveren er derfor nærmest til at bære risikoen for den usikkerhed, der i den konkrete sag var skabt ved, at arbejdsgiveren brugte elev i stedet for trainee. Der findes et mindre antal domme, der er nået til samme resultat. Sager af denne art skal anlægges direkte ved de almindelige domstole, og skal ikke indbringes for tvistighedsnævnet. Det skyldes at der netop ikke er tale om et uddannelsesforhold omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Dommen er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2006.


Dommene fra byret og landsret kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Gitte Schnipper på gs@elmer-adv.dk.


Yderligere oplysninger om sagen kan fås hos advokat Jacob Goldschmidt, der førte sagen for HK.


Flere nyheder
Om os