Elev på revisionskontor, der ikke fik uddannelsestiden godkendt som erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven, havde krav på løn som om hun ikke var elev. Dom fra Østre Landsret

HK har for et medlem fået medhold i, at man kun skal arbejde til elevløn, hvis man samti­dig får godkendt uddan­nelse som forven­tet. F ønskede efter gymna­siet at uddanne sig inden­for revi­sions­bran­chen. F søgte derfor elev­plads med henblik på samti­dig med elev­ti­den at vide­reud­danne sig på Handels­sko­len med HD. I god tid inden opstart af ansæt­tel­ses­for­hol­det skrev arbejds­gi­ve­ren til F og tilbød en ”elev­kon­trakt på linie med de gene­relle forhold for elev­kon­trak­ter”. F modtog senere en ansæt­tel­ses­kon­trakt, der ikke var udar­bej­det på den formu­lar, der skal anven­des for elev­for­hold omfat­tet af erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven. I stedet modtog F en sædvan­lig funk­tio­nær­kon­trakt, men det frem­gik at F tilt­rå­dte en stil­ling som elev. Efter ca. ½ år konsta­te­rede F, at flere af de studi­e­kam­me­ra­ter hun havde på HD studiet skulle på skole­op­hold som led i elevud­dan­nel­sen. Hun under­søgte derfor de nærmere forhold vedrø­rende egen ansæt­telse, og konsta­te­rede, at hun ikke var ansat i henhold til erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­vens uddan­nel­ses­sy­stem. Arbejds­gi­ve­ren var ikke godkendt til elever. Arbejds­gi­ve­ren gjorde gældende, at der ved elev i revi­sions­bran­chen skulle forstås ansæt­telse som trai­nee. Der blev frem­lagt uddan­nel­ses­pla­ner for trai­nees både fra den konkrete virk­som­hed og fra andre revi­sions­fir­maer. HK bestred ikke, at der i revi­sions­bran­chen findes ansæt­tel­ser som trai­nees. Det er en ikke offent­ligt godkendt uddan­nelse, der anven­des som prak­tisk supple­ment til den teore­ti­ske uddan­nelse på handels­højsko­ler m.m. HK gjorde imid­ler­tid gældende, at det var uden betyd­ning for denne sag, da F var blevet ansat som elev og ikke som trai­nee. Østre Lands­ret afgjorde sagen med følgende begrun­delse: ”I brev af 2. novem­ber 2001 fra A blev F tilbudt en elev­kon­trakt. I ansæt­tel­ses­kon­trak­ten af 19. juli 2002 er i punkt 1 anført, at hun ansæt­tes som elev. Den aftalte løn svarer efter det oply­ste til normal løn for elever under kontor­ud­dan­nelse i henhold til erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven. På denne baggrund og efter bevis­fø­rel­sen i øvrigt lægges det i over­ens­stem­melse med Fs forkla­ring til grund, at hun også under ansæt­tel­ses­sam­ta­len blev bibragt den opfat­telse, at hun blev ansat som elev, og at hun første gang så uddan­nel­ses­pla­nen for trai­nees hos A, der er nævnt i ansæt­tel­ses­kon­trak­tens punkt. 1, under sagens behand­ling i tvistig­hedsnæv­net. Heref­ter tiltræ­des det, at F havde en beret­ti­get forvent­ning om, at hun blev ansat i et elev­for­hold”. F fik heref­ter tilkendt forskel­len mellem elevløn­nen på 10.500 kr./mdr. og lønnen efter HKs stati­stik for ansatte i revi­sions­bran­chen, nedre kvar­til på 17.641 kr./mdr., med i alt for ansæt­tel­sen ca. 50.000 kr. F fik yder­li­gere tilkendt 10.000 kr. efter ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven som følge af den mangel­fulde kontrakt.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
Lands­ret­ten beskyt­ter eleven som den svagere part i forhol­det, og lægger vægt på, at den eneste aner­kendte kontor­ud­dan­nelse er efter erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven. Det må derfor kræves af arbejds­gi­ve­ren, at der ikke er tvivl om vilkå­rene, hvis man ansæt­tes i en uddan­nel­ses­stil­ling, der ikke er omfat­tet af erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven. Arbejds­gi­ve­ren er derfor nærmest til at bære risi­koen for den usik­ker­hed, der i den konkrete sag var skabt ved, at arbejds­gi­ve­ren brugte elev i stedet for trai­nee. Der findes et mindre antal domme, der er nået til samme resul­tat. Sager af denne art skal anlæg­ges direkte ved de almin­de­lige domstole, og skal ikke indbrin­ges for tvistig­hedsnæv­net. Det skyl­des at der netop ikke er tale om et uddan­nel­ses­for­hold omfat­tet af erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven. Dommen er afsagt af Østre Lands­ret den 1. juni 2006.

Dommene fra byret og lands­ret kan rekvi­re­res ved henven­delse til sekre­tær Gitte Schnip­per på gs@elmer-adv.dk.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om sagen kan fås hos advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der førte sagen for HK.

Jacob Goldschmidt

Partner