Elmer Advokater på Folkemødet

Folke­mø­det på Born­holm 2016 er over­stået. Det var første gang, at Elmer Advo­ka­ter deltog, men bestemt ikke sidste. Weeken­den bød på mange gode og konstruk­tive debat­ter, og vi har derfor valgt at lave en kort over­sigt over, hvad der blev debatteret.


”Hvem hjæl­per syge og inva­lide, nu det offent­lige ikke gør?”

Vi er meget tilfredse med afhol­del­sen af vores event. De mange frem­mødte bidrog til en god debat, og ikke mindst var de forskel­lige parter, som vi havde invi­te­ret, med til at kvali­fi­cere debatten.

Alle var enige om proble­mets reali­tet. Og væsent­ligt kan det poin­te­res, at det er vigtigt at få skabt et økono­misk funda­ment for de borgere, som skal have afkla­ret deres arbejd­s­evne. Det bidra­ger kun nega­tivt til en mulig udvik­ling og afkla­ring af deres arbejd­s­evne, hvis den enkelte udsæt­tes for økono­misk stress ved at stå uden ydelse under afklaring.


Poli­ti­for­bun­det vs. Resul­tat­sty­ring i den offent­lige sektor

Karsten Høj var invi­te­ret til at fungere som rets­for­mand, da Poli­ti­for­bun­det stæv­nede resul­tat­sty­rin­gen i den offent­lige sektor med særligt fokus på Dansk Politi.

Flere vidner blev ført for retten og udlagde deres vidneud­sagn – heri blandt Peter Skaarup – og sammen med formand for Poli­ti­for­bun­det Claus Oxfeldt, og direk­tør i CEPOS Martin Aagerup afsagde Karsten følgende dom:

  1. alle rigide måltal kendes for frem­ti­den ugyldige.
  2. effek­t­må­let for Dansk Politi skal være maksi­mal sikker­hed og tryg­hed for alle borgere
  3. alle måltal, der ikke ubetin­get under­støt­ter målet om størst mulig sikker­hed og tryg­hed, må ikke anvendes.
  4. ledel­sen (Rigs­po­li­tiet) pålæg­ges at fjerne alle måltal, der ikke under­støt­ter punkt 1–3.


”Duel om digitalisering”

Vi deltog yder­li­gere i debat om ”Duel om digi­ta­li­se­ring”. En del af debat­ten omhand­lede retten til privat­liv versus myndig­he­der­nes behov for kontrol, når der udbe­ta­les ydel­ser fra det offentlige.

Denne del af debat­ten var særligt inter­es­sant, for hvor går græn­sen? Og vil stadig mere kontrol og over­våg­ning styrke eller måske snarere under­mi­nere vores tillidskultur?

Perspek­ti­verne på øget digi­ta­li­se­ring stil­ler mange spørgs­mål, men væsent­ligt er også at debat­tere, hvor­dan man sikrer, at der beva­res en gensi­dig tillid mellem borgerne og myndighederne.


“Så påtag jer dog det ansvar!”

I lyset af den såkaldte ”Slagelse-sag” deltog Niko­laj Niel­sen med blandt andre Pernille Skip­per i debat om børns ret til godt­gø­relse efter myndighedssvigt.

Her var både det 3‑årige foræl­del­ses­krav og det abso­lutte foræl­del­ses­krav til debat. Lige­som opret­tel­sen af et nyt nævn til hånd­hæ­velse af disse typer af sager blev debatteret.


Hvor­dan sikres et sundt arbejdsmiljø?

Ved flere lejlig­he­der har vi også delta­get i debat­ter om sikring af et sundt arbejdsmiljø.

Her har vi blandt andet delta­get i debat­ter om drab på boste­der, stress, angst og depres­sion på arbejds­plad­sen. Disse debat­ter kred­sede blan­det andet om farlig­he­den ved at gå på arbejde, især i fysisk og psykisk bela­stende jobs, og om vi holder til frem­ti­dens arbejds­mar­ked, hvor vi skal arbejde, til vi er over 70 år.

Efter vores opfat­telse er den væsent­lig­ste pointe, at det er arbejds­gi­verne, der er ansvar­lige for at sikre et sundt arbejds­miljø og mini­mere risi­koen for arbejds­ska­der. Dette sikres gennem et ressour­cestærkt Arbejds­til­syn, som i de sidste år desværre har været udsat for markante besparelser.


Rets­sik­ker­hed for enhver pris?

Under ledelse af Clement Kjær­s­gård deltog Karsten Høj yder­li­gere i debat om Rets­sik­ker­he­den i Danmark. Med øvrig delta­gelse af blandt andre skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen og direk­tør hos Folke­tin­gets Ombuds­mand, Jonas Bering Liis­berg, blev det væsent­ligt pointeret:

  • At rets­sik­ker­he­den i Danmark er høj. Den kan dog forbedres.
  • At fokus skal tilbage på faglig­hed og kvali­fi­ce­rede afgø­rel­ser i første hug. Sådan undgås klager og lang­som­me­lig behandling.
  • At ressour­cer sparet ved digi­ta­li­se­ring ikke nødven­dig­vis øger kvali­te­ten. Digi­ta­li­se­ring skal lette den prak­ti­ske behand­ling og hjælpe oplys­ning af sagen.
Læs også om