Elmer Advokater på Folkemødet 2017

Igen i år er Elmer Advo­ka­ter på Folke­mø­det. Årets delta­gelse bliver blandt andet som arran­gør af to events.

I samar­bejde med HK Kommu­nal afhol­der vi tors­dag den 15. juni kl. 13:30–14:30 even­ten: ”Kontrol, over­våg­ning eller dyne­løf­teri via soci­ale medier?”. Mens vi fredag den 16. juni kl. 16:30–17:30 afhol­der even­ten ”Er det rime­ligt, at patien­ter skal betale erstat­ning tilbage?”.

Tors­dag vil Kira Kolby Chri­sten­sen deltage i pane­let. Hendes eksper­tise på det person­da­ta­ret­lige område vil være central for debat­ten om brugen af soci­ale medier samt græn­serne herfor i behand­lin­gen af sager.

Fredag vil Karsten Høj være en del af pane­let. Vi har for mange gange ople­vet, at patien­ter ender med at skulle betale deres erstat­ning tilbage, efter den er tilkendt. Derfor bliver stor erfa­ring og indsigt i patientska­de­om­rå­det vigtig, når løsnin­gerne i denne sammen­hæng skal findes.

 

Kontrol, overvågning eller dyneløfteri via sociale medier? 

Kært barn har mange navne, men virke­lig­he­den er, at de soci­ale medier svøm­mer over med bille­der fra ferier, fester og andre begi­ven­he­der. Bille­derne er en dør på klem til folks privat­liv, som kommu­nen kan bruge til at kontrol­lere, om borge­ren nu også har ret til sin ydelse. Og det sker i stigende grad. Men er det i orden? Og hvor går grænsen?

Adgan­gen til at bruge de soci­ale medier befin­der sig i en gråzone. Kommu­nerne savner klare retnings­linjer for deres arbejde – og borgerne savner rets­sik­ker­hed. Så hvad gør vi?

Kommu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Rulle Grabow, der er særligt kendt for tv-programmet Jersild minus Spind, vil styre debatten.

Panel­del­ta­gere:

  • Mads Sams­ing, Forbundsnæst­for­mand, HK Kommunal
  • Kira Kolby Chri­sten­sen, Asso­ci­e­ret part­ner, Elmer Advokater.
  • Kate Bøgh, Social og Sund­heds­di­rek­tør, Favrskov Kommune og næst­for­mand for Fore­nin­gen af Kommu­nale Social‑, Sundheds- og Arbejdsmarkeds- chefer i Danmark
  • Morten Frede­rik­sen, lektor (Ph.d.), Aalborg Univer­si­tet Insti­tut for Socio­logi og Soci­alt Arbejde, København

Even­ten afhol­des: Tors­dag den 15. juni kl. 13:30–14:30, HK-teltet, L4 Kæmpe­stran­den, Super Brugs­ens P‑plads.

 

Er det rimeligt, at patienter skal betale erstatning tilbage?

Dét er spørgs­må­let, som vil debat­te­res fredag den 16. juni kl. 16:30–17:30.

Vi har hørt mange histo­rier om patien­ter, der er blevet mødt med krav om at betale deres erstat­ning tilbage. Ofte er det sket flere år efter erstat­nin­gen er tilkendt, og i flere tilfælde er der tale om milli­onbe­løb. Men er det rime­ligt? Og hvor­dan finder vi en løsning, så patien­terne ikke kommer i klemme?

Jour­na­list og chefre­dak­tør på Weeken­da­vi­sen Martin Kras­nik vil lede debatten.

I pane­let kan du møde:

  • Leif Vester­gaard, Direk­tør, Kræf­tens Bekæmpelse
  • Karin Friis Bach (B), Formand i Sund­heds­ud­val­get, Region Hovedstaden
  • Anne Ehren­reich (V), Næst­for­mand i Sund­heds­ud­val­get, Danske Regioner
  • Karsten Høj, Part­ner, Elmer Advokater
  • Sine Jensen, Seni­o­r­rå­d­gi­ver – Sund­heds­po­li­tik, Forbru­ger­rå­det Tænk

Even­ten afhol­des: Fredag den 16. juni kl. 16:30–17:30, Danske Advo­ka­ters telt, F21 Sveri­ge­vejs Event­telt ved Allinge Røgeri.

Vi ses på Folkemødet

Vi håber, vi ses ved vores events tors­dag og fredag. Ellers mødes vi ved mange af de øvrige arran­ge­men­ter, hvor du også kan møde Jacob Golds­ch­midt, Mie Ander­sen, Chri­stian Skov­gaard samt Laura Tholstrup.

Vi ses på Folkemødet.

Kira Kolby Christensen

Partner