Elmer og Partnere inviterer til gå-hjem-møde om bevisbyrden i arbejdsskadesager

Højeste­ret har inden for de sene­ste 1½ år afsagt en række domme om arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes anven­delse af bevis­byr­de­reg­len i arbejds­ska­desik­rings­lo­ven (nugæl­dende § 12, stk. 2, tidli­gere § 13). I et fler­tal af sagerne er Anke­sty­rel­sen blevet dømt til at aner­kende, at deres afgø­rel­ser har været forkerte, og konklu­sio­nen på afgø­rel­serne er, at arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne i en hel del sager anven­der bevis­byr­de­reg­len for restrik­tivt i forhold til de arbejdsskadede.

Elmer & Part­nere invi­te­rer til gå-hjem-møde om emnet

Onsdag 28. april kl. 16.00

hvor advo­ka­terne Karsten Høj og Søren Kjær Jensen vil gennemgå den sene­ste rets­prak­sis og give bud på, hvor­dan dommene kan anven­des i argu­men­ta­tio­nen over for både Arbejds­ska­desty­rel­sen og Ankestyrelsen.

Gå-hjem-mødet afhol­des i vores loka­ler, St. Kongens­gade 23, Baghu­set. Det faglige indlæg vil vare ca. 1 time med mulig­hed for diskus­sion, og efter­føl­gende vil der være lidt let at spise og drikke.

Tilmel­ding bedes venligst ske til Tina Metzon, tm@elmer-adv.dk, senest 26. april.