Elmer og Partnere ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår

Året 2010 har for Elmer & Part­nere budt på mange udfor­drin­ger. Heldig­vis har langt de fleste været af faglig karak­ter. Det har været et meget travlt år med flere prin­ci­pi­elle sager. Vi har igen i år haft fornø­jel­sen at føre et stort antal sager for Højeste­ret. Og heldig­vis har vores klien­ter gennem­gå­ende opnået resul­ta­ter, som de har været tilfredse med. Samti­dig har vi ople­vet øget søgning af vores rådgiv­ning inden­for det ansættelses- og erstat­nings­ret­lige område; både fra fagfor­bund og private. Vi ser på den baggrund frem til et spæn­dende nytår sammen med vores kunder og for firma­ets medarbejdere.

Inden vi lukker ned for året vil vi gerne takke alle for samar­bej­det i 2010.

Konto­ret holder lukket fra og med den 23. decem­ber og er klar igen mandag den 3. januar 2011.