Elmer & Partnere behandler også forsikringsretlige sager

Arti­kel om “gebyr­dom­men”
I Erhvervs­juri­disk Tids­skrift nr. 1/2013 er Karsten Høj medfor­fat­ter til en kommen­tar til den såkaldte “gebyr­dom”, som Højeste­ret afsagde i novem­ber måned 2011. Sagerne anlagt for 4 kunder i Danica Pension blev behand­let med Forbru­ger­rå­det i ryggen. De angik det for så vidt simple spørgs­mål, om Danica havde ret til at indføre og forhøje geby­rer på et meget stort antal forsik­rin­ger (mange hund­rede tusinde), fordi de mente, at disse forsik­rin­ger ikke bidrog nok til at dække de udgif­ter, der var og er forbun­det med admi­ni­stra­tio­nen af forsik­rin­gerne. Geby­rer nedsatte den bonus kunderne ellers ville have fået. Højeste­ret fandt ikke grund­lag for at geby­rerne var ugyl­dige, da de var fast­sat i henhold til de indgå­ede afta­ler, og fordi Finan­stil­sy­net ikke havde haft indsi­gelse mod disse.

Forsikringssager
Vi behand­ler i et stigende omfang ikke kun ansættelses- og erstat­nings­ret­lige sager men også forsik­rings­sa­ger. Det gælder både sager om forstå­el­sen af indgå­else forsik­rings­af­ta­ler, og når skaden er sket, om der er dækning for skaden. Det kan gælde både privat­teg­nede person­for­sik­rin­ger og pensions­for­sik­rings­ord­nin­ger via ens arbejde eller i henhold til kollek­tive afta­ler på arbejds­mar­ke­det. Der opstår bl.a. sager, når man skif­ter selskab og mange gange kan det konsta­te­res, at rådgiv­nin­gen ikke have været den bedste.

Tab af erhverv­sevne slår hårdt, når forsik­rin­gen ikke dækker
Der har igen­nem de senere år været et større og større antal sager, der hand­ler om, at et pensions­for­sik­rings­sel­skab ikke finder det doku­men­te­ret, at en kundes erhverv­sevne er nedsat så meget, at der er ret til dækning og præmie­fri­ta­gelse. Det har ofte meget stor betyd­ning for de berør­tes økono­mi­ske situ­a­tion og mange må “gå fra hus og hjem”, når indtæg­terne plud­se­lig falder drama­tisk uden at forsik­rin­gen yder dækning som aftalt. Det er langstrakte men meget vigtige sager, der typisk først skal via Anke­næv­net for Forsik­ring og dernæst til domsto­lene. Det kræver forstå­else for og erfa­ring med ikke blot forsik­rings­be­tin­gel­serne, men også med både læge­lig og økono­mi­ske forhold.

Hvis du har brug for rådgiv­ning inden­for dette område, er du velkom­men til at kontakte enten advo­kat Gert Willer­s­lev gw@elmer-adv.dk eller advo­kat Karsten Høj kh@elmer-adv.dk.