Elmer Partnere bidrager til at sætte fokus på retshjælpsforsikring og fri proces

Advo­kat Karsten Høj er med i en arbejds­gruppe i Danske Advo­ka­ter, der har til formål at kort­lægge de gældende regler for rets­hjælps­for­sik­ring og fri proces, de proble­mer og særligt begræns­nin­ger de giver, og selvsagt komme med forslag til ændrede og forbed­rede vilkår for at få finan­si­e­ret private rets­sa­ger. Det er vigtigt og for mange ”almin­de­lige” menne­sker af helt afgø­rende betyd­ning, at de har mulig­hed for at få hel eller i hvert fald delvis dækning for de udgif­ter, som de kan få, når de vil have prøvet krav om eksem­pel­vis alvor­lig personskade og forsik­rings­krav ved domsto­lene. Har de ikke det eller er omkost­nings­dæk­nin­gen for dårlig, løber disse menne­sker ofte en så stor økono­misk risiko, at de undla­der at indbringe deres ellers beret­ti­gede krav for domsto­lene og i stedet indgår de et dårligt forlig eller helt opgi­ver sagen.

Der er mange urime­lig­he­der i de gældende vilkår for rets­hjælps­for­sik­ring og fri proces. En stor del af disse omta­les i dag i en arti­kel i Berling­ske (læs artik­len her). I dag offent­lig­gør Danske Advo­ka­ter resul­ta­tet en stor under­sø­gelse fore­ta­get blandt danske advo­ka­ter. Læs nyhe­den her.

Spørgs­mål om dette emne kan rettes til advo­kat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk eller mobil 20830378.