fbpx

Elmer Partnere ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår

Dette er nyheds­mail nr. 40 i 2011.

Det har igen været et travlt og begi­ven­heds­rigt år med mange spæn­dende og fagligt udfor­drende opga­ver. Vi skyl­der vores mange forbund­skun­der, de kolle­gaer, der henvi­ser sager og private menne­sker, en stor tak for at have betroet os sager til behand­ling. I 2011 modtog vi samme antal nye sager som i 2010, der var et ekstra godt år. Det betrag­ter vi som meget tilfredsstillende.

I løbet af 2011 har Elmer & Part­nere mødt 13 gange i Højeste­ret; fordelt med 8 ansættelses- og 5 erstat­nings­ret­lige sager. Det har bl.a. angået spørgs­mål om godt­gø­rel­ses­ni­veauet for mangel­fuldt ansæt­tel­ses­be­vis og for over­træ­delse af regler om lige­be­hand­ling og alder­s­diskri­mi­na­tion. På det erstat­nings­ret­lige område kan særligt frem­hæ­ves sag om ret til erstat­ning for psykisk skade og om årsags­sam­men­hæng mellem whiplash-læsion og erhvervsevnetab.

I 2011 har vi også haft øget fokus på soci­al­ret­lige problem­stil­lin­ger, og selvom Højeste­ret afvi­ste, at en kvinde med sjæl­den medfødt sygdom havde ret til dækning af bety­de­lige udgif­ter til tand­be­hand­ling, har sagen medvir­ket til et netop frem­sat lovfor­slag om ændring af sundhedsloven.

Heru­d­over har Elmer & Part­ne­res juri­di­ske medar­bej­dere ført et stort antal rets­sa­ger i by- og lands­ret­terne. Både de og det øvrige perso­nale skal have en stor tak for indsat­sen i 2011.

Vi vil i 2012 fast­holde vores vision om at være det førende advo­kat­firma til at løse ansættelses- og erstat­nings­ret­lige problemstillinger.

På falde­re­bet til det nye år kan vi orien­tere om, at advo­kat Jesper Rossau Jensen er ansat i erstat­nings­af­de­lin­gen. Jesper er uddan­net hos Focus Advo­ka­ter i Odense og har de sidste 6 år været hos Bjørst Advo­ka­ter, heraf de sene­ste 3 år som medejer.

Konto­ret holder lukket fra og med den 23. decem­ber og åbner igen mandag den 2. januar 2012.

Jacob Golds­ch­midt, Peter Breum, Søren Kjær Jensen og Karsten Høj