Elmer & Partnere ønsker glædelig jul og godt nytår

Kære alle!

Dette skal blot være en tak til vores kunder for et fortrin­ligt samar­bejde i 2008 om konkrete sager og mere gene­relle juri­di­ske spørgs­mål. Det har været et spæn­dende år med mange udfor­drende opga­ver herun­der ikke mindre end 16 Højesteretssager.

Vi ser frem til 2009, hvor vi bl.a. via vores hjem­meside og nyheds­breve vil sætte endnu mere fokus på de juri­di­ske problem­stil­lin­ger, som vi møder gennem vores arbejde med ansættelses- /arbejdsret og personskadeerstatning.

Alle kunder, samar­bejds­part­nere og kolle­gaer ønskes en glæde­lig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Elmer & Partnere

GODT NYTÅR!

Elmer & Partnere