Elmer & Partnere på Folkemødet 2016

I år har Elmer & Part­nere valgt at deltage i Folke­mø­det med vores eget event: Hvem hjæl­per syge og inva­lide, nu det offent­lige ikke gør?

Vi zoomer ind på konse­kven­serne af den sene­ste reform af fleksjob- og førtids­pen­sions­reg­lerne. Og stil­ler blandt andet spørgs­må­let: Hvem skal skabe et økono­misk sikker­heds­net for de syge og inva­lide, som bliver parke­ret på ressour­ce­for­løb­sy­delse i årevis, som følge af reformen?

Vi delta­ger i og bidra­ger også gerne til andre events på Folke­mø­det. Er du ved at arran­gere et event så send os en mail, hvis du mang­ler en advo­kat til din folkedom­stol, har brug for jurist i dit debat­pa­nel eller hvis du blot er inter­es­se­ret i et inds­park fra vores side.

Advo­kat Niko­laj Niel­sen er vores folke­mø­de­ko­or­di­na­tor. På Folke­mø­det vil Karsten Høj (kh@elmer-adv.dk) og Søren Kjær Jensen (skj@elmer-adv.dk) også deltage.