Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.04.2013

En anmodning om ændrede arbejdstider- og mønstre efter endt forældreorlov er nu mulig

Elmer & Partnere


Ligebehandlingslovens § 8a er med virkning fra den 8. marts 2013 blevet ændret. Lovændringen skyldes en gennemførelse af dele af det nye forældreorlovsdirektiv, Rådets Direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010.


Gennemførelsen af forældreorlovsdirektivet medfører alene mindre justeringer i den danske lovgivning. Det skyldes, at Danmark allerede har regler, der går videre end de europæiske minimumsforskrifter.


Til ligebehandlingslovens § 8a er der nu indsat stk. 2, der lyder:


”Forældre kan ved tilbagevenden fra forældreorlov eller fravær efter barselslovens §§ 6-14 skriftligt anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider- og mønstre i en nærmere angivet periode. Arbejdsgiveren skal overveje og besvare en anmodning skriftligt under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov.”


Forældre har med bestemmelsen adgang til at anmode om ændrede arbejdstider- og mønstre efter tilbagevenden fra orlov. En sådan adgang har ikke tidligere været lovfæstet, bortses fra barsellovens § 12, hvor der er mulighed for at genoptage arbejdet delvist som en del af orlovens tilrettelæggelse.


Der foreligger i ligebehandlingslovens § 8a, stk. 2 et krav om skriftlighed for både arbejdsgiveren og lønmodtageren, for derved at sikre dokumentation for, hvad lønmodtageren har anmodet om, og hvad arbejdsgiveren har svaret. Skriftligheden skal skabe klarhed og undgå, at der opstår uenighed arbejdsgiveren og lønmodtageren imellem.


Det fremgår af forarbejderne, at arbejdsgiveren skal svare på lønmodtagerens anmodning inden rimelig tid. Rimelig tid vil normalt være inden 14 dage efter modtagelsen af anmodningen.


Der er ikke knyttet særlige sanktioner til ligebehandlingslovens § 8a, stk. 2.


En gennemførelse af forældreorlovsdirektivet medfører endvidere en præcisering af bestemmelserne i ligebehandlingslovens § 9, § 16, stk. 2 og § 16, stk. 4. Præciseringen har til formål at yde lønmodtageren beskyttelse også ved ”mindre gunstig behandling”.


I forbindelse med præciseringen af beskyttelsen i ligebehandlingslovens § 9 omfatter bestemmelsen nu mindre gunstig behandling i forbindelse med ansøgning om forældreorlov eller i forbindelse med afholdelse af orloven. Den skriftlige anmodning i ligebehandlingslovens § 8a, stk. 2 er derfor omfattet.


Ligebehandlingslovens § 16, stk. 2 omfatter nu ud over afskedigelse også enhver mindre gunstig behandling i de situationer, hvor lønmodtageren har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens §§ 6-14, skriftlig anmodning efter ligebehandlingslovens § 8a, stk. 2 eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Det samme gør sig gældende med den omvendte bevisbyrderegel i ligebehandlingslovens § 16, stk. 4.


Det er ikke hensigten, at den gældende retstilstand ændres ved denne præcisering.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Peter Breum eller advokatfuldmægtig Louise Gefke Nielsen.


Flere nyheder
Om os