En balkanveteran, som ikke opgav den hårde kamp mod arbejdsskademyndighederne, og som i 2012 fik et personligt møde med beskæftigelsesministeren for at fortælle sin historie, har nu – 19 år efter sin hjemkomst fra en udsendelse som soldat i 1995 – fået anerkendt, at han er blevet syg af udsendelsen

”Hold da op.. Nu sidder jeg jo her med tårer i øjnene.. tak.” Sådan skrev Jesper Mailand til sin advo­kat få sekun­der efter, han var blevet orien­te­ret om, at Arbejds­ska­desty­rel­sen nu har aner­kendt, at hans PTSD er en arbejdsskade.

Her nogle dage efter fortæl­ler han, hvor­dan afgø­rel­sen er en kæmpe forløs­ning. ”Nu er det jo ophø­jet til sand­hed, at jeg blev syg af mit arbejde!”

Jesper Mailand var udsendt til Bosnien, Sara­jevo, i peri­o­den februar — august 1995. Han var her jævn­ligt udsat for bombar­de­men­ter og beskyd­nin­ger fra snig­skyt­ter. Han over­væ­rede drab på civile, herun­der en civil person der blev skudt lige foran ham af en snig­skytte. Få dage inden han skulle hjem ople­vede han bombe­nedslag, hvor­ved han selv blev væltet omkuld og en kollega blev hårdt såret.

Alle­rede ved sin hjem­komst fra udsen­del­sen havde han en række forskel­lige psyki­ske symp­to­mer, men han var ikke selv klar over, at det var tegn på sygdom. Særligt havde han en deci­de­ret sikker­heds­ad­færd, som senere aftog noget.

Han var ikke sig selv men klarede i mange år at opret­holde en tilvæ­relse med fort­sat ansæt­telse ved Forsva­ret. En dag kunne han dog ikke mere og var nødt til at søge hjælp.

Han har delta­get aktivt i kampen om at få ændret regler og prak­sis for aner­ken­delse af sager som hans, og han havde i 2012 et person­ligt møde med Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Frede­rik­sen, hvor han fortalte sin histo­rie som ligner mange andre vete­ra­ners historie.

Sagen er ikke slut endnu. Arbejds­ska­desty­rel­sen skal nu træffe afgø­relse om godt­gø­relse og erstat­ning. ”Hvad jeg får i erstat­ning er ikke så vigtigt,” siger Jesper Mailand. ”Det der virke­lig bety­der noget er, at min sygdom nu er aner­kendt som en arbejds­skade – jeg har det sort på hvidt fra Arbejdsskadestyrelsen.”

Even­tu­elle henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg, bf@elmer-adv.dk, som via Solda­ter­le­ga­tet repræ­sen­te­rer Jesper Mailand i sagen.

Birgitte Filtenborg

Advokat