Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
09.04.2015

En ikke-momsregistreret part, der møder ved ansat advokat, skal ikke have moms af sagsomkostninger. Det har Højesteret afgjort.

Elmer & Partnere


Baggrund og resultat:

Højesteret slår i kendelse af 31. marts 2015 fast, at den tabende part i en retssag skal erstatte modparten de udgifter, som retssagen har påført modparten. Udgifter til advokatbistand erstattes efter retsplejelovens § 316 med “et passende beløb”. Det beløb fastsættes efter vejledende satser og primært ud fra sagens økonomiske værdi.


I forbindelse med en lovændring af retsplejeloven i 2005 udtalte Justitsministeriet, at størrelsen af sagsomkostningerne til den vindende part alene afhænger af, om parten under sagen er repræsenteret af en mødeberettiget advokat. Derimod afhænger det ikke af, om den pågældende advokat modtager betaling i form af salær (eksterne advokater) eller løn (advokat ansat hos den, der fører sagen). Det anføres direkte, at sagsomkostningerne udmåles efter standardtakster, der ikke afhænger af partens konkrete udgifter til advokatbistand.


Siden denne lovændring har det været drøftet, hvordan der skal forholdes med moms. Særligt for fagforeninger og forsikringsselskaber, der ikke er momsregistreret, har det betydning, om sagsomkostningerne tilkendes med tillæg af moms eller uden.


Højesteret anfører i kendelsen, at der kun skal ske tillæg af moms til udgifterne til advokatbistand, hvis den vindende part har haft en ikke fradragsberettiget momsudgift til advokatbistand.


I den konkrete sag skulle der tilkendes omkostninger til et forsikringsselskab, der under retssagen om erstatning for personskade var repræsenteret af en ansat advokat. Derfor skulle udgifterne til advokatbistand ifølge Højesteret erstattes med et passende beløb uden tillæg af moms.


Konsekvenser af Højesterets kendelse:

Føres sagen af en advokat ansat hos parten, hvilket i praksis ofte sker med advokater ansat i forsikringsselskaber eller i organisationer, har forsikringsselskabet eller organisationen ikke nogen udgift til moms. Derfor skal der ikke tillægges moms til de sagsomkostninger, der tilkendes. Det samme må gælde, når et forsikringsselskab fører en ansvarssag for deres kunde, og de møder med en hos forsikringsselskabet ansat advokat.


Føres sagen derimod af en ekstern advokat, skal den eksterne advokat beregne moms af sit salær. Da forsikringsselskaberne og mange organisationer/foreninger ikke er momsregistrerede, har de ikke mulighed for at fradrage momsudgiften. Derfor bliver momsen en reel merudgift for dem, og derfor skal der tillægges moms til de sagsomkostninger, der tilkendes.


Den hidtidige praksis hos domstolene, som Højesteret nu har gjort op med, har helt generelt været at tillægge moms, blot det var oplyst, at parten ikke var momsregistreret og uafhængigt af, om sagen blev ført af en intern/ansat advokat eller af en ekstern advokat. Det har haft den konsekvens, at den vindende part i disse sager har fået deres udgifter til advokatbistand dækket med et passende beløb plus 25 %. De har således haft en ”merindtægt”. Den tabende part har omvendt betalt for en udgift (moms), som den vindende part ikke har haft.


Det var særligt dette forhold i retssager mod forsikringsselskaber, der gjorde, at Elmer & Partnere for år tilbage valgte at anfægte praksis. Denne urimelighed har Højesteret nu gjort op med.


I sager, hvor den tabende part har fri proces, betales omkostningerne til den vindende part af Statskassen. Efter hidtidig praksis har Statskassen således i disse sager betalt 25 % for meget til den vindende part; ofte et forsikringsselskab. Også det er ændret med Højesterets kendelse.


For fuldstændighedens skyld kan oplyses, at når den vindende part er en momsregistreret virksomhed, skal der heller ikke tillægges moms. Det skyldes, at virksomheden i sit momsregnskab fradrager den moms, der betales til advokaten. Derfor er den reelle udgift for virksomheden kun nettobeløbet.


Henvendelse:

Sagen for Højesteret blev ført af advokat Karsten Høj, Elmer & Partnere.


Brancheforeningen Danske Advokater var indtrådt i sagen til støtte for advokat Karsten Højs synspunkter, da den hidtidige praksis i følgende dem har været konkurrenceforvridende.


Spørgsmål kan rettes til advokat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk eller 2083 0378.


Flere nyheder
Om os