fbpx

En ikke-momsregistreret part, der møder ved ansat advokat, skal ikke have moms af sagsomkostninger. Det har Højesteret afgjort.

Baggrund og resultat:
Højeste­ret slår i kendelse af 31. marts 2015 fast, at den tabende part i en rets­sag skal erstatte modpar­ten de udgif­ter, som rets­sa­gen har påført modpar­ten. Udgif­ter til advo­kat­bi­stand erstat­tes efter rets­plej­e­lovens § 316 med “et passende beløb”. Det beløb fast­sæt­tes efter vejle­dende satser og primært ud fra sagens økono­mi­ske værdi.

I forbin­delse med en lovæn­dring af rets­plej­e­loven i 2005 udtalte Justits­mi­ni­ste­riet, at stør­rel­sen af sagsom­kost­nin­gerne til den vindende part alene afhæn­ger af, om parten under sagen er repræ­sen­te­ret af en møde­be­ret­ti­get advo­kat. Deri­mod afhæn­ger det ikke af, om den pågæl­dende advo­kat modta­ger beta­ling i form af salær (eksterne advo­ka­ter) eller løn (advo­kat ansat hos den, der fører sagen). Det anfø­res direkte, at sagsom­kost­nin­gerne udmå­les efter stan­dard­tak­ster, der ikke afhæn­ger af partens konkrete udgif­ter til advokatbistand.

Siden denne lovæn­dring har det været drøf­tet, hvor­dan der skal forhol­des med moms. Særligt for fagfor­e­nin­ger og forsik­rings­sel­ska­ber, der ikke er moms­re­gi­stre­ret, har det betyd­ning, om sagsom­kost­nin­gerne tilken­des med tillæg af moms eller uden.

Højeste­ret anfø­rer i kendel­sen, at der kun skal ske tillæg af moms til udgif­terne til advo­kat­bi­stand, hvis den vindende part har haft en ikke fradrags­be­ret­ti­get moms­ud­gift til advokatbistand.

I den konkrete sag skulle der tilken­des omkost­nin­ger til et forsik­rings­sel­skab, der under rets­sa­gen om erstat­ning for personskade var repræ­sen­te­ret af en ansat advo­kat. Derfor skulle udgif­terne til advo­kat­bi­stand ifølge Højeste­ret erstat­tes med et passende beløb uden tillæg af moms.

Konse­kven­ser af Højeste­rets kendelse:
Føres sagen af en advo­kat ansat hos parten, hvil­ket i prak­sis ofte sker med advo­ka­ter ansat i forsik­rings­sel­ska­ber eller i orga­ni­sa­tio­ner, har forsik­rings­sel­ska­bet eller orga­ni­sa­tio­nen ikke nogen udgift til moms. Derfor skal der ikke tillæg­ges moms til de sagsom­kost­nin­ger, der tilken­des. Det samme må gælde, når et forsik­rings­sel­skab fører en ansvars­sag for deres kunde, og de møder med en hos forsik­rings­sel­ska­bet ansat advokat.

Føres sagen deri­mod af en ekstern advo­kat, skal den eksterne advo­kat beregne moms af sit salær. Da forsik­rings­sel­ska­berne og mange organisationer/foreninger ikke er moms­re­gi­stre­rede, har de ikke mulig­hed for at fradrage moms­ud­gif­ten. Derfor bliver momsen en reel merud­gift for dem, og derfor skal der tillæg­ges moms til de sagsom­kost­nin­ger, der tilkendes.

Den hidti­dige prak­sis hos domsto­lene, som Højeste­ret nu har gjort op med, har helt gene­relt været at tillægge moms, blot det var oplyst, at parten ikke var moms­re­gi­stre­ret og uafhæn­gigt af, om sagen blev ført af en intern/ansat advo­kat eller af en ekstern advo­kat. Det har haft den konse­kvens, at den vindende part i disse sager har fået deres udgif­ter til advo­kat­bi­stand dækket med et passende beløb plus 25 %. De har såle­des haft en ”merind­tægt”. Den tabende part har omvendt betalt for en udgift (moms), som den vindende part ikke har haft.

Det var særligt dette forhold i rets­sa­ger mod forsik­rings­sel­ska­ber, der gjorde, at Elmer & Part­nere for år tilbage valgte at anfægte prak­sis. Denne urime­lig­hed har Højeste­ret nu gjort op med.

I sager, hvor den tabende part har fri proces, beta­les omkost­nin­gerne til den vindende part af Statskas­sen. Efter hidti­dig prak­sis har Statskas­sen såle­des i disse sager betalt 25 % for meget til den vindende part; ofte et forsik­rings­sel­skab. Også det er ændret med Højeste­rets kendelse.

For fuld­stæn­dig­he­dens skyld kan oply­ses, at når den vindende part er en moms­re­gi­stre­ret virk­som­hed, skal der heller ikke tillæg­ges moms. Det skyl­des, at virk­som­he­den i sit moms­regn­skab fradra­ger den moms, der beta­les til advo­ka­ten. Derfor er den reelle udgift for virk­som­he­den kun nettobeløbet.

Henven­delse:
Sagen for Højeste­ret blev ført af advo­kat Karsten Høj, Elmer & Partnere.

Bran­che­for­e­nin­gen Danske Advo­ka­ter var indt­rådt i sagen til støtte for advo­kat Karsten Højs syns­punk­ter, da den hidti­dige prak­sis i følgende dem har været konkurrenceforvridende.

Spørgs­mål kan rettes til advo­kat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk eller 2083 0378.

Læs også om