Endnu en krigsveteran, der først henvendte sig til sin læge med symptomer på PTSD efter mange år, anlægger nu retssag mod Ankestyrelsen

En mand, der — 21 år gammel — var udsendt som FN-soldat på det aller­før­ste hold til Eks-Jugoslavien i 1992, anlæg­ger nu rets­sag mod Anke­sty­rel­sen med påstand om, at hans psyki­ske sygdom skyl­des de belast­nin­ger, som han var udsat for, blandt andet chika­ne­be­skyd­nin­ger og en ekstrem afmagts­fø­lelse over ikke at have mulig­hed for at gribe ind over­for de ting, der foregik.

Manden har siden hjem­kom­sten for nu 20 år siden været plaget af psyki­ske gener, og han har ikke kunnet finde fodfæ­ste på arbejds­mar­ke­det igen. Før udsen­del­sen som soldat havde han aldrig haft psyki­ske gener eller tegn på psykisk sygdom, og han var før udsen­del­sen fuld­stæn­dig velfungerende.

Anke­sty­rel­sen har afvist at aner­kende mandens psyki­ske sygdom med henvis­ning til mang­lende tids­mæs­sig sammen­hæng mellem hans krigs­op­le­vel­ser og debut af symp­to­mer, ”da der går mange år fra udsta­tio­ne­rin­gen, til du henven­der dig til en læge.”

Heru­d­over har Anke­sty­rel­sen afvist at aner­kende mandens psyki­ske sygdom med henvis­ning til mang­lende årsags­sam­men­hæng mellem udsen­del­sen og sygdom­men, selvom det i en arbejds­me­di­cinsk erklæ­ring er konklu­de­ret, at mandens sygdom ”mest sand­syn­ligt er udløst af de stærke nega­tive ople­vel­ser i forbin­delse med at han levede under lang­va­rig stress og angst for at blive dræbt som soldat”. Det er samti­dig af en speci­al­læge i psyki­a­tri konklu­de­ret, at ”det findes over­ve­jende sand­syn­ligt at …(solda­tens) symp­to­mer er rela­te­ret til den mili­tære udsta­tio­ne­ring i 1992.”

Solda­ter­le­ga­tet har bevil­get vete­ra­nen juri­disk bistand til en ansøg­ning om fri proces til en rets­sag mod Anke­sty­rel­sen. Fri proces er nu givet, og rets­sa­gen bliver heref­ter anlagt.

Sagen føres af advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere ved advo­kat Birgitte Filtenborg.

Birgitte Filtenborg

Advokat