Erhverver af konkursbo dømt til at betale godtgørelse til frisør på barselsorlov, der ikke, som de andre medarbejdere, fortsatte i frisørsalonen

Elmer & Part­nere har for Lands­sam­men­slut­nin­gen Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund på vegne et medlem den 24. septem­ber 2013 fået dom fra Retten i Randers.

Frisø­ren var blevet opsagt af konkurs­boet og fort­satte ikke i frisør­sa­lo­nen, hvor­i­mod de medar­bej­dere, der ikke var på barsel eller gravide, alle fort­satte i frisør­sa­lo­nen hos erhver­ve­ren. Erhver­ve­ren — som også havde ejet den nu konkurs­ramte frisør­sa­lon — havde ikke løftet bevis­byr­den for, at det ikke var på grund af frisø­rens barsel, at hun ikke skulle fort­sætte med at arbejde i frisør­sa­lo­nen. Erhver­ve­ren gjorde bl.a. gældende, at han ikke havde kræn­ket lige­be­hand­lings­lo­ven, da frisø­ren alle­rede var opsagt af konkursboet.

Retten i Randers begrun­dede afgø­rel­sen med, at sagsøgte var bekendt med, at frisø­ren var på barsel, og afta­len om over­ta­gel­sen af de medar­bej­dere, der ikke var enten gravide eller på barsel, blev indgået i forbin­delse med konkur­sen. Jævn­før den delte bevis­byrde nåede retten frem til, at under så påfal­dende omstæn­dig­he­der, hvor netop frisø­ren, som var på barsel, ikke skulle fort­sætte i frisør­sa­lo­nen, skulle sagsøgte løfte bevis­byr­den for, at der ikke var tale om en forskel­s­be­hand­ling. Sagsøgte havde ikke løftet bevis­byr­den for, at der var tale om en saglig begrun­delse for, at det netop var frisø­ren på barselsor­lov, der ikke skulle følge med. Herun­der var hun en af de medar­bej­dere med længst ancien­ni­tet og bedst kvalificeret.

Frisø­ren blev tilkendt en godt­gø­relse på 25.000 kr. i henhold til lige­be­hand­lings­lo­vens § 14, jf. § 2.

Dommen er anket til lands­ret­ten af sagsøgte.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs, jkf@elmer-adv.dk.

Lands­sam­men­slut­nin­gen Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund har tillige anlagt sag mod konkurs­boet, som afske­di­gede frisø­ren, jf. lige­be­hand­lings­lo­vens § 9, og rejst krav om godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­ven jf. § 16. Dom i denne sag afsi­ges novem­ber 2013. Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat­fuld­mæg­tig Louise Gefke Niel­sen, lgn@elmer-adv.dk.