Erstatning i endnu en sag om manglende arbejdsprøvning

I en ankesag har Vestre lands­ret den 21. april 2017 givet medhold i, at Randers Kommune hand­lede ansvar­spå­dra­gende, da kommu­nen ikke opfyldte krav om iværk­sæt­telse af arbejds­prøv­ning, hvil­ket efter­lod et medlem af HK knap halvan­det år uden indtægt.

 

Standsning af sygedagpenge

I april 2012 stand­sede Randers Kommune kvin­dens syge­dag­penge, da kommu­nen ikke længere fandt hende uarbejds­dyg­tig. I stedet antog man, at hun ville kunne arbejde 37 timer ugent­lig, hvis der blot blev taget skånehensyn.

I okto­ber samme år valgte Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net dog at ophæve denne afgø­relse. Og samti­dig pålagde nævnet kommu­nen hurtigst muligt at få iværk­sat en arbejds­prøv­ning, så kvin­dens arbejd­s­evne kunne afklares.

 

Ingen arbejdsprøvning

Kommu­nen tog dog ikke initi­a­tiv til en arbejds­prøv­ning med det samme. Først krævede den yder­li­gere læge­lige oplys­nin­ger, og heref­ter tog den først i efter­å­ret 2013 skridt til en arbejds­prøv­ning, der fore­gik fra den 2. januar til den 28. maj 2014. Kvin­den havde i mellem­lig­gende peri­ode derfor ingen indtægt.

 

Landsretten: Kommunen havde en særlig forpligtelse

Ved dommen den 21. april 2017 fandt lands­ret­ten, at kommu­nen havde hand­let ansvar­spå­dra­gende, da den ikke havde opfyldt sin forplig­telse til at iværk­sætte arbejds­prøv­ning inden for rime­lig tid.

Et løbende syge­fra­vær i det første halvår af 2013, blandt kommu­nens perso­nale, fritog ikke kommu­nen at tage skridt til at gennem­føre virk­som­heds­prak­tik eller andre afkla­rende foran­stalt­nin­ger for at vurdere hendes arbejdsevne.

Til HK Østjyl­land, der har skre­vet en nyhed om sagen, udta­ler advo­kat Mie Andersen:

”Det er en velbe­grun­det dom, Lands­ret­ten har afsagt, der helt klart siger, at når en kommu­nes afgø­relse bliver tilsi­de­sat af Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net som forkert, og i samme afgø­relse bliver pålagt at iværk­sætte en arbejds­prøv­ning af borge­ren, så har kommu­nen et ansvar for at handle på den viden og iværk­sætte den arbejds­prøv­ning så hurtigt, som muligt. Sygdom blandt kommu­nens perso­nale og et stort arbejds­pres er ikke lovlige undskyld­nin­ger. Det kan vi natur­lig­vis kun være enige i”.

 

Sagens resultat

Kommu­nen traf den 9. okto­ber 2014 afgø­relse om, at kvin­den var beret­ti­get fleksjob. Og med virk­ning fra den 14. okto­ber 2014, fik hun bevil­get ledig­hed­sy­delse, som hun modtog ind til den 1. januar 2016, hvor hun blev ansat i fleksjob.

Erstat­nin­gen blev skøns­mæs­sigt fast­sat til 250.000 kr. grun­det usik­ker­he­den forbun­det med, hvor­når hun ville være bevil­get ledig­hed­sy­delse og ville være kommet i fleksjob.

Retten i Randers havde frifun­det Randers Kommune.

 

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til Mie Ander­sen, der førte sagen for HK.

Mie er i øvrigt at finde på dette års Folke­møde.  Hvis I har brug for en advo­kat med hendes juri­di­ske baggrund og speci­ale inden for erstatnings- og soci­al­ret, så kontakt os på mail aia@elmer-adv.dk

 

Læs også om