Erstatning for erhvervsevnetab til arbejdsskadede med deltidsbeskæftigelse — to sager skal afgøres af Højesteret.

Vestre Lands­ret under­kendte i dom af den 28. januar 2008 arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis for udmå­ling af erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab til skade­lidte, der på tids­punk­tet for es af Højesteret.

arbejds­ska­dens indtræ­den arbej­der på nedsat tid. Vestre Lands­ret fandt, at der både ved fast­sæt­tel­sen af erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten og årsløn­nen skal tages udgangs­punkt i skade­lid­tes evne til at arbejde på fuld tid (hvis skade­lidte havde fuld erhverv­sevne inden skaden), hvor­ved både procent­sat­sen og årsløn­nen blev forhø­jet. Anke­sty­rel­sen har anket denne dom til Højeste­ret, og sagen forven­tes beram­met til hoved­for­hand­lin­gen inden så længe. Sagen føres for et medlem af FOA.

Østre Lands­ret afsagde den 12. decem­ber 2008 dom i en ankesag mod Arbejds­ska­desty­rel­sen. Fler­tal­let (2 dommere) fandt ikke grund­lag for nå til et andet resul­tat end Arbejds­ska­desty­rel­sen bl.a. med henvis­ning til, at arbejds­ska­desik­rings­lo­ven er en forsik­rings­ord­ning, og at der derfor kræves en klar hjem­mel for at yde erstat­ning. Da loven – modsat i de almin­de­lige erstat­nings­reg­ler i erstat­nings­ansvars­lo­ven – ikke inde­hol­der en bestem­melse om, at “arbejde i hjem­met lige­stil­les med erhvervsind­komst”, fandt disse to dommere ikke grund­lag for at forhøje årsløn­nen til en deltids­an­sat sygeple­jer­ske til det, lønnen ville have været på fuld tid. En dommer fandt på linje med de 3 dommere i Vestre Lands­ret, at årsløn­nen bør forhø­jes til det, den ville have været på fuld tid. Sagen blev ført for et medlem af Danske Sygeplejeråd.

Proces­be­vil­lingsnæv­net har netop givet tilla­delse til at anke Østre Lands­rets dom til Højeste­ret, idet sagen anses prin­ci­piel, og der er derfor i går indle­ve­ret anke­stæv­ning. Det forven­tes, at de to sager vil blive behand­let i Højeste­ret i en sammen­hæng med henblik på en samlet prin­ci­piel stillingtagen.

Elmer & Part­nere holdt den 25. februar 2009 gå-hjem-møde om emnet, der vil blive fulgt op her på siden, når Højeste­ret har afgjort sagerne. Sagerne er nu beram­met i Højeste­ret til den 2. og 3. august 2010. Even­tu­elle henven­del­ser om sagerne og disses problem­stil­lin­ger kan ske til advo­kat Karsten Høj – kh@elmer-adv.dk – der behand­ler begge sager i Højesteret