Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
11.05.2009

Erstatning for erhvervsevnetab til arbejdsskadede med deltidsbeskæftigelse - to sager skal afgøres af Højesteret - men først i august måned 2010

Elmer & Partnere

Vestre Landsret underkendte i dom af den 28. januar 2008 arbejdsskademyndighedernes praksis for udmåling af erstatning for erhvervsevnetab til skadelidte, der på tidspunktet for es af Højesteret.


arbejdsskadens indtræden arbejder på nedsat tid. Vestre Landsret fandt, at der både ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten og årslønnen skal tages udgangspunkt i skadelidtes evne til at arbejde på fuld tid (hvis skadelidte havde fuld erhvervsevne inden skaden), hvorved både procentsatsen og årslønnen blev forhøjet. Ankestyrelsen har anket denne dom til Højesteret, og sagen forventes berammet til hovedforhandlingen inden så længe. Sagen føres for et medlem af FOA.


Østre Landsret afsagde den 12. december 2008 dom i en ankesag mod Arbejdsskadestyrelsen. Flertallet (2 dommere) fandt ikke grundlag for nå til et andet resultat end Arbejdsskadestyrelsen bl.a. med henvisning til, at arbejdsskadesikringsloven er en forsikringsordning, og at der derfor kræves en klar hjemmel for at yde erstatning. Da loven – modsat i de almindelige erstatningsregler i erstatningsansvarsloven – ikke indeholder en bestemmelse om, at “arbejde i hjemmet ligestilles med erhvervsindkomst”, fandt disse to dommere ikke grundlag for at forhøje årslønnen til en deltidsansat sygeplejerske til det, lønnen ville have været på fuld tid. En dommer fandt på linje med de 3 dommere i Vestre Landsret, at årslønnen bør forhøjes til det, den ville have været på fuld tid. Sagen blev ført for et medlem af Danske Sygeplejeråd.


Procesbevillingsnævnet har netop givet tilladelse til at anke Østre Landsrets dom til Højesteret, idet sagen anses principiel, og der er derfor i går indleveret ankestævning. Det forventes, at de to sager vil blive behandlet i Højesteret i en sammenhæng med henblik på en samlet principiel stillingtagen.


Elmer & Partnere holdt den 25. februar 2009 gå-hjem-møde om emnet, der vil blive fulgt op her på siden, når Højesteret har afgjort sagerne. Sagerne er nu berammet i Højesteret til den 2. og 3. august 2010. Eventuelle henvendelser om sagerne og disses problemstillinger kan ske til advokat Karsten Høj – kh@elmer-adv.dk – der behandler begge sager i Højesteret


Flere nyheder
Om os