Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.10.2008

Erstatning for erhvervsevnetab til en skadelidt der efter en anerkendt arbejdsskade får tildelt personlig assistance samtidig med sin fulde løn skal fastsættes ud fra, hvad hun ville kunne tjene, hvis muligheden for personlig assistance ikke forelå

Elmer & Partnere

Danmarks Lærerforening har ved Østre Landsrets dom af 3. oktober 2008 i en sag mod Ankestyrelsen fået medhold i, at erhvervsevnetabserstatning skulle fastsættes uafhængigt af den faktisk udbetalte løn.


Sagen kort:

Lærer B var kommet til skade ved et fald på arbejdspladsen, og skaden havde efterladt hende med varige ryggener, hvilket indebar, at hun ikke længere kunne udføre rygbelastende funktioner. Hun kunne således ikke længere gennemføre idræt eller musikundervisning, men skolen fik efter “lov om kompensation til handicappede i erhverv” finansieret en personlig assistent, der herefter forestod undervisning i bl.a. idræt og musik.


Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om erhvervsevnetab svarende til 50%, men denne afgørelse blev efter anke fra forsikringsselskabet ændret af Ankestyrelsen til mindre end 15%. Ankestyrelsen lagde vægt på, at hun modtog fuld løn. Lærerforeningen anlagde herefter retssag. Ved retten i Svendborg blev Ankestyrelsen frifundet, men Østre Landsret ændrede afgørelsen.


Af landsrettens begrundelse fremgår bla.:


“Som fastslået ved Højesterets dom af 22. december 2003 (dom om fleksjob) skal der ved fastsættelse af erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven … ikke tages hensyn til sociale ydelser, som måtte tilkomme skadelidte. Den omstændighed, at der efter de gældende regler i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. af det offentlige ydes tilskud til aflønning af en personlig hjælper i stedet for den skadelidte, findes at måtte ligestilles med andre sociale ydelser.”


Det vides ikke, om Ankestyrelsen vil søge Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke dommen til Højesteret.


Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Søren Kjær Jensen, der førte sagen for Danmarks Lærerforening.


Flere nyheder
Om os