Erstatning for erhvervsevnetab til en skadelidt der efter en anerkendt arbejdsskade får tildelt personlig assistance samtidig med sin fulde løn skal fastsættes ud fra, hvad hun ville kunne tjene, hvis muligheden for personlig assistance ikke forelå

Danmarks Lærer­for­e­ning har ved Østre Lands­rets dom af 3. okto­ber 2008 i en sag mod Anke­sty­rel­sen fået medhold i, at erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning skulle fast­sæt­tes uafhæn­gigt af den faktisk udbe­talte løn.

Sagen kort:
Lærer B var kommet til skade ved et fald på arbejds­plad­sen, og skaden havde efter­ladt hende med varige rygge­ner, hvil­ket inde­bar, at hun ikke længere kunne udføre rygbe­la­stende funk­tio­ner. Hun kunne såle­des ikke længere gennem­føre idræt eller musi­kun­der­vis­ning, men skolen fik efter “lov om kompen­sa­tion til handi­cap­pede i erhverv” finan­si­e­ret en person­lig assi­stent, der heref­ter fore­stod under­vis­ning i bl.a. idræt og musik.

Arbejds­ska­desty­rel­sen traf afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab svarende til 50%, men denne afgø­relse blev efter anke fra forsik­rings­sel­ska­bet ændret af Anke­sty­rel­sen til mindre end 15%. Anke­sty­rel­sen lagde vægt på, at hun modtog fuld løn. Lærer­for­e­nin­gen anlagde heref­ter rets­sag. Ved retten i Svend­borg blev Anke­sty­rel­sen frifun­det, men Østre Lands­ret ændrede afgørelsen.

Af lands­ret­tens begrun­delse frem­går bla.:

“Som fast­slået ved Højeste­rets dom af 22. decem­ber 2003 (dom om fleksjob) skal der ved fast­sæt­telse af erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven … ikke tages hensyn til soci­ale ydel­ser, som måtte tilkomme skade­lidte. Den omstæn­dig­hed, at der efter de gældende regler i lov om kompen­sa­tion til handi­cap­pede i erhverv m.v. af det offent­lige ydes tilskud til afløn­ning af en person­lig hjæl­per i stedet for den skade­lidte, findes at måtte lige­stil­les med andre soci­ale ydelser.”

Det vides ikke, om Anke­sty­rel­sen vil søge Proces­be­vil­lingsnæv­nets tilla­delse til at anke dommen til Højesteret.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om sagen kan fås ved henven­delse til Søren Kjær Jensen, der førte sagen for Danmarks Lærerforening.

Søren Kjær Jensen

Partner