Erstatning for afslag på revalideringsmæssige foranstaltninger, der forsinkede tilkendelse af fleksjob

Vestre Lands­ret har ved dom af 26. marts 2007 pålagt Vejle Kommune at betale erstat­ning for en peri­ode på ca. 14 måne­der, hvor kommu­nen uberet­ti­get havde afvist at hjælpe en pæda­gog med helbreds­mæs­sige vanske­lig­he­der via bl.a. arbejds­prøv­ning at afklare, om hun havde ret til reva­li­de­ring eller evt. fleksjob. Lands­ret­ten ændrede derved byret­tens frifindelse.

OM SAGEN:
Pæda­go­gen B, der tidli­gere havde fået bragt syge­dag­penge til ophør og var over­ladt til penge­for­sør­gelse af sin ægte­fælle, henvendte sig i decem­ber 2000 til Vejle Kommune for at få hjælp til even­tu­elt at vende tilbage til arbejds­mar­ke­det. Kommu­nen iværk­satte i 2001 en arbejds­prøv­ning, men da denne viste, at B kunne arbejde få timer og havde store helbreds­mæs­sige vanske­lig­he­der, uden at dette dog kunne objek­ti­vi­se­res, fandt Kommu­nen, at der ikke var grund­lag for hver­ken reva­li­de­rings­mæs­sige foran­stalt­nin­ger, fleksjob eller pension og herun­der heller ikke var grund til at fort­sætte den igang­væ­rende arbejds­prøv­ning. B klagede via Børne- og Ungdoms­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­bund (BUPL) til det Soci­ale Nævn, der tilt­rå­dte kommu­nens afgø­relse. BUPL klagede til Anke­sty­rel­sen, der fandt, at sagen var af prin­ci­piel betyd­ning og afgjorde (tillige udsendt som social meddel­else SM A‑17–03), at B havde ret til yder­li­gere arbejds­prøv­nings­for­søg. Kommu­nen sendte deref­ter B til yder­li­gere arbejds­prøv­ning, hvil­ket resul­te­rede i, at B blev visi­te­ret til Fleksjob. BUPL krævede deref­ter erstat­ning for den forsin­kede tilken­delse af fleksjob hos Vejle Kommune, der afvi­ste at betale erstat­ning. Byret­ten frifandt Kommu­nen med begrun­delse i, at der ikke var hand­let ufor­svar­ligt (udvist culpa) fra Kommu­nens side. Vestre Lands­ret fandt, at Anke­sty­rel­sens afgø­relse ikke var udtryk for “… et ændret skøn, men om en anden retlig vurde­ring. Kommu­nen kunne såle­des ikke under de omstæn­dig­he­der der var lagt til grund af kommu­nen, gyldigt afslå yder­li­gere arbejds­prøv­ning. På den baggrund findes B.. at have krav på erstatning …”

Elmer og Part­ne­res kommentar:
Lands­ret­tens sondring mellem “et ændret skøn” og en “anden retlig vurde­ring” er væsent­lig derved, at havde der blot været tale om et ændret skøn ville det have været vanske­ligt at opnå erstat­ning for peri­o­den bagud i tid, og ville normalt forud­sætte egent­lige bebrej­del­ses­vær­dige forhold (culpa). Når der er tale om fejl­an­ven­delse af reglerne — retlig vurde­ring — er forhol­det imid­ler­tid væsent­ligt ander­le­des. Dommen vil derfor kunne have betyd­ning for de borgere, der af kommu­nen i en peri­ode (- f.eks. indtil SM A 17–03 forelå) uberet­ti­get har fået afslag på reva­li­de­rings­mæs­sige foran­stalt­nin­ger, fordi borge­ren efter kommu­nens opfat­telse kunne for lidt, men efter­føl­gende har fået sådanne foran­stalt­nin­ger iværk­sat på det samme grund­lag og har fået tilkendt f.eks. fleksjob, reva­li­de­ring, eller pension.

Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås ved henven­delse til Søren Kjær Jensen, der har ført sagen på vegne BUPL.

Søren Kjær Jensen

Partner