Viborg Kommune dømt i Vestre Landsret til at betale erstatning for forsinket arbejdsprøvning

Vestre Lands­ret har ved dom af 20. februar 2018 ændret Byret­ten i Viborgs frifin­dende dom fra januar 2017 såle­des, at Viborg Kommune i erstat­ning skal betale kr. 740.000 med renter til en kvinde, der igen­nem længere tid havde været syge­meldt efter en skade.

 

Forsinket arbejdsprøvning

Kvin­den havde ved anden advo­kat anlagt sag ved Retten i Viborg mod kommu­nen, fordi kommu­nen havde undladt at iværk­sætte arbejds­prøv­ning inden­for den peri­ode, hvor syge­dag­pen­gene ellers var blevet forlæn­get med henblik på arbejds­prøv­ning, og fordi kvin­den først flere år efter blev visi­te­ret til fleksjob efter de ændrede regler, og dermed fik en mindre ydelse end hun havde fået, hvis hun var blevet visi­te­ret til fleksjob forud for januar 2013.

Retten i Viborg havde frifun­det kommu­nen, og da sagen angik et ret stort erstat­nings­krav, var kvin­dens rets­hjælps­for­sik­ring opbrugt i form af udgif­ter til rets­ge­byr, omkost­nin­ger til kommu­nen og egen advo­kat. Vi blev af kvin­den anmo­det om at vurdere mulig­he­derne for at få ændret dommen, og vurde­rede at der abso­lut var gode mulig­he­der herfor, men samti­dig også en bety­de­lig risiko, og at en sag, hvis den blev tabt, ville koste hende yder­li­gere kr. 150.000 – kr. 200.000.

 

Ankesagen

Kvin­den valgte alli­ge­vel at anmode os om at anke dommen og gennem­føre ankesa­gen, og det førte til, at lands­ret­ten ændrede byret­tens dom og tilkendte kvin­den en erstat­ning på kr. 740.000 med tillæg af renter.

Lands­ret­ten lagde særlig vægt på vores hoved­syns­punkt om, at Viborg Kommune kunne have, og skulle have, arbejds­prø­vet hende inden­for de 39 uger, der fra kommu­nens egen side var angi­vet som syge­dag­pen­ge­for­læn­gel­ses­pe­ri­o­den, hvorun­der burde arbejds­af­kla­rin­gen ske.

Lands­ret­ten udtalte udtryk­ke­ligt, at kommu­nen ikke havde ”bevist, at en arbejds­prøv­ning ikke kunne have fundet sted i denne peri­ode (39 uger)”, og da kvin­den efter­føl­gende i juli 2014 rent faktisk blev visi­te­ret til fleksjob, fandt Lands­ret­ten endvi­dere, at hun ”ville være blevet visi­te­ret til, og have fået, fleksjob inden 1. januar 2013, såfremt Viborg kommune retti­digt havde opfyldt sin forplig­telse til at iværk­sætte arbejds­prøv­ning”.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for kvinden.

Down­load nyhed som pdf eller læs dommen.

 

 

Søren Kjær Jensen

Partner