Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.11.2013

Erstatningsnævnet dømt. Beboers vold mod SOSU-assistent var en straffelovsovertrædelse og ikke blot udtryk for en optrappet pædagogisk konflikt

Elmer & Partnere


Ved dom af den 25. november 2013 fastslog Retten i Århus, at vold udført af en plejehjemsbeboer overfor en SOSU-assistent var en overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.


Den konkrete sag var et af de eksempler, som indgik i ”Høring om vold på arbejdspladsen – Offerets vanskelige vej til erstatning”, der blev afholdt i oktober måned i år på Christiansborg, se nedenfor.


Den skadelidte i sagen arbejdede på overfaldstidspunktet som SOSU-assistent på et Lokalcenter med fastboende ældre beboere. I forbindelse med, at SOSU-assistenten var i færd med at hjælpe en beboer på plads til fælles frokostspisning, kastede en anden beboer sin spisekniv efter og ramte SOSU-assistenten i hovedet. Herefter kastede samme beboer sin frokosttallerken efter SOSU-assistenten, som medførte skader på SOSU-assistentens fod. I sammenhæng med ovennævnte løb beboeren efter SOSU-assistenten, greb fast og truede SOSU-assistenten med en kaffekop, som beboeren holdt hævet over hovedet. Øvrigt personale forhindrede, at situationen udviklede sig yderligere.


SOSU-assistenten blev straks efter voldsepisoden langtidssygemeldt og har i den anmeldte arbejdsskadesag fået tilkendt varigt mén på 10 %.


Voldsepisoden blev ikke politianmeldt, hverken af Lokalcenteret eller af SOSU-assistenten selv.


Voldsepisoden blev anmeldt til Erstatningsnævnet, som efter offererstatningsloven tager stilling til udbetaling af erstatning til forurettede i sager, hvor der er sket en straffelovsovertrædelse. Efter offererstatningslovens § 10 er behandling af en sag hos Erstatningsnævnet betinget af, at straffelovsovertrædelsen er anmeldt til politiet indenfor frist af 72 timer. Erstatningsnævnet kan i særlige tilfælde dispensere for kravet om politianmeldelse, hvilket Erstatningsnævnet blandt andet gør, når der er tale om vold overfor eksempelvis plejepersonel, da pædagogiske hensyn samt hensynet til det fortsatte plejeforhold til en voldelig beboer bevirker, at en voldsepisode ikke altid politianmeldes. I den konkrete sag dispenserede Erstatningsnævnet netop for, at der ikke var foretaget politianmeldelse.


Ved afgørelse fra Erstatningsnævnet afslog Erstatningsnævnet at yde erstatning til SOSU-assistenten. Erstatningsnævnets begrundelse var, at hændelsen beboeren havde udsat SOSU-assistenten for ikke var udtryk for en overtrædelse af straffeloven. Erstatningsnævnet lagde ved afgørelsen følgende til grund:


· Hændelsesforløbet, hvor beboeren blandt andet kastede en kniv efter og ramte SOSU-assistenten i hovedet

· Beboeren havde tidligere optrådt voldeligt og truende

· Hændelsen var ikke af Lokalcenteret politianmeldt


Erstatningsnævnet anfører afslutningsvis i deres afgørelse følgende:


”Nævnet finder på denne baggrund ikke, at Deres tilskadekomst er sket ved en overtrædelse af straffeloven, men at der er tale om en optrappet, pædagogisk konflikt.”


Under sagens behandling for Retten anførte Erstatningsnævnet, at voldsepisoden skulle bedømmes efter læren om materiel atypicitet. Med andre ord tilkendegav Erstatningsnævnet, at hændelsesforløbet ordlydsmæssigt var omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, men at den af beboeren udøvede vold og fremsatte trusler var af en sådan atypisk karakter i forhold til det, der ønskedes omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, at beboerens handlinger ikke var en overtrædelse af straffeloven.


Af præmisserne fra dommen, skal særligt følgende fremhæves:


”Der foreligger ikke oplysninger, om at personalet på Lokalcenteret på grund af beboernes helbredsmæssige forhold måtte forvente at være beskyttet i mindre grad mod vold og trusler fra beboerne end fra andre personer. Der foreligger heller ikke oplysninger, der godtgør, at A var klar over og måtte antages at have accepteret noget sådant, hverken i forhold til beboerne generelt eller i forhold til den konkrete beboer, der udsatte hende for hændelserne. Det, som A blev udsat for af beboeren på Lokalcenteret den 29. september 2010, er ikke så atypisk i forhold til det, som ønskes kriminaliseret ved eksempelvis straffelovens § 119, stk. 1, at det vil være urimeligt at anse dette for strafbart. Det kan derfor heller ikke anses som staffrit ud fra betragtninger om materiel atypicitet.”


Elmer & Partnere anser det for glædeligt, at Retten i Århus med stor klarhed har statueret, at det forhold, at vold bliver udøvet af beboere overfor eksempelvis plejepersonel, ikke strafferetligt skal bedømmes på en særlig lempelig måde, blot fordi den forurettede har valgt et arbejdsområde, som indebærer kontakt til fysisk såvel som psykisk plejekrævende personer.


Sagen er ført for FOA – Fag og Arbejde på vegne SOSU-assistenten ved advokat Jesper Rossau Jensen, jrj@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os