fbpx

EU-Domstolens generaladvokater giver fuld støtte til HK

EU-Domstolen har den 6. decem­ber 2012 kl. 10.00 offent­lig­gjort gene­ra­lad­vo­kat J. Kokot­t’s forslag til afgø­relse af de præju­di­ci­elle spørgs­mål, som Sø- og Handels­ret­ten har stil­let EU-Domstolen i to sager anlagt af HK.

Hoved­kon­klu­sio­nen i gene­ra­lad­vo­ka­tens forslag til afgø­relse er følgende:

  1. Det afgø­rende for, om en person er handi­cap­pet, er, om den pågæl­dende har en funk­tions­ned­sæt­telse, der medfø­rer en begræns­ning i den pågæl­den­des mulig­hed for at deltage i erhvervs­li­vet. Det er uden betyd­ning, hvad årsa­gen til denne begræns­ning er, herun­der om begræns­nin­gen er en følge af sygdom, er medfødt eller er opstået ved en ulykke. HK har derfor fået medhold i, at enhver, der har en sådan begræns­ning, er handi­cap­pet — uanset årsa­gen. Det under­stre­ges, at begræns­nin­gen skal være af lang varig­hed. Begræns­nin­gen kan godt være foran­le­di­get af en i prin­cip­pet helbre­de­lig sygdom, når blot krite­riet om, at der er tale om lang varig­hed er opfyldt.
  2. Gene­ra­lad­vo­ka­ten afvi­ser arbejds­gi­ver­si­dens argu­men­ta­tion om, at det er en del af handi­cap­be­gre­bet at vurdere, hvilke kompen­sa­tions­for­an­stalt­nin­ger den pågæl­dende har brug for. Gene­ra­lad­vo­ka­ten støt­ter såle­des HK’s opfat­telse af, at man først skal tage stil­ling til, om en person er handi­cap­pet og deref­ter skal tage stil­ling til afhjæl­p­nings­for­an­stalt­nin­ger. Begre­berne skal ikke sammenblandes.
  3. Gene­ra­lad­vo­ka­ten er enig i, at en nedsæt­telse af arbejds­ti­den kan indgå i de foran­stalt­nin­ger, som er omfat­tet af arti­kel 5 i direk­ti­vet. Den natio­nale ret skal i det enkelte tilfælde afgøre, om en sådan foran­stalt­ning fører til en ufor­holds­mæs­sig stor byrde for arbejdsgiveren.
  4. Gene­ra­lad­vo­ka­ten tilslut­ter sig, at det som udgangs­punkt vil være i strid med funk­tio­nær­lovens 120-dages regel at opsige en person med forkor­tet varsel, hvis der ved optæl­lin­gen af antal syge­dage indgår syge­dage foran­le­di­get af handi­cap. Det gælder ubetin­get, hvis syge­fra­væ­ret skyl­des arbejds­gi­ve­rens mang­lende foran­stalt­nin­ger til afbød­ning af handi­cap­pet. Ved andet syge­fra­vær bemær­ker gene­ra­lad­vo­ka­ten dog, at der ikke til vurde­ring af sagen fore­lig­ger tilstræk­ke­lig præcise oplys­nin­ger til vurde­ring af, om brug af 120-dages reglen kan være objek­tivt begrun­det i et legi­timt formål, og at brug af 120-dages reglen kan være hensigts­mæs­sig og nødvendig.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger
Det er vigtigt at notere, at der er tale om et forslag til afgø­relse frem­sat af gene­ra­lad­vo­ka­ten. Det er ikke det samme som en dom fra EU-Domstolen. Ofte er gene­ra­lad­vo­ka­tens udta­lelse imid­ler­tid en vigtig rettes­nor for, hvor­dan EU-Domstolens ende­lige dom bliver. Hvor­når dommen kommer vides ikke.

Ikke kun gene­ra­lad­vo­ka­tens konklu­sio­ner, men også gene­ra­lad­vo­ka­tens argu­men­ta­tion støt­ter den opfat­telse, som HK og andre lønmod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner har frem­ført gennem en lang årrække. Og dermed også den argu­men­ta­tion, der blev frem­ført for EU-Domstolen.

Forsla­get til afgø­relse fra gene­ra­lad­vo­ka­ten afvi­ser den forstå­else af handi­cap­be­gre­bet, som Vestre Lands­ret i to domme fra okto­ber 2007 anvendte, og som er en del af årsa­gen til, at der har været forvir­ring på området.

Hvis EU-Domstolens ende­lige dom følger gene­ra­lad­vo­ka­tens indstil­ling, vil der hermed være bragt klar­hed over begrebs­an­ven­del­sen af handi­cap­be­gre­bet, og der vil være lettere adgang til beskyt­telse af handi­cap­pede ved de danske domstole.

Gene­ra­lad­vo­ka­tens forslag til afgø­relse vil være tilgæn­ge­lig på EU-Domstolens hjem­meside efter kl. 12.00 i dag. Klik her.

Even­tu­elle spørgs­mål kan rettes til advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der sammen med advo­kat Mette Øster­gaard proce­de­rede sagen ved EU-Domstolen.

Jacob Goldschmidt

Partner