IKKE AFGØRENDE OM FACEBOOK KOMMENTAR VAR MENT ALVORLIGT

Hvor går græn­sen for, hvad en medar­bej­der må udtale på soci­ale medier? Det tog Vestre Lands­ret stil­ling til i en dom fra den 28. okto­ber 2016. Retten afgjorde, at en desti­na­tions­le­ders kommen­tar til en tidli­gere kolle­gas opslag på Face­book, var af en sådan karak­ter, at ansæt­tel­ses­for­hol­det var mislig­holdt i væsent­lig grad.

 

SAGENS FORLØB

I august 2015 omtalte Ekstra Bladet en histo­rie om en kvin­de­lig rejse­kun­des ubeha­ge­lige ople­velse med en massør på et hotel i Tyrkiet, hvor massø­ren havde lagt sin penis i hånden på kunden.

En desti­na­tions­le­der hos Bravo Tours kommen­te­rede en aften på en tidli­gere kolle­gas opslag, der henvi­ste til Ekstra Bladets arti­kel. I kommen­ta­ren skrev han, at ”han i de sidste tre år havde et privat tæske­hold til at tage sig af disse modby­de­lige episo­der” og videre, at “man roligt kunne rejse med Bravo Tours, for ingen tør lave de numre med vore gæster”.

Næste morgen blev rejse­bu­reauet opmærk­som på kommen­ta­ren. Desti­na­tions­le­de­ren blev bedt om at slette kommen­ta­ren, hvil­ket han straks gjorde. Samme dag blev desti­na­tions­le­de­ren bort­vist under henvis­ning til, at kommen­ta­ren havde skadet rejse­bu­reau­ets omdømme.

Lands­ret­ten var enig i byret­tens begrun­delse og afgø­relse af, at bort­vis­nin­gen var beret­ti­get. Retten lagde vægt på, at kommen­ta­ren efter sit indhold og ordlyd frem­stod som alvor­lig ment. De var ikke i over­ens­stem­melse med rejsesel­ska­bets værdier. De var frem­sat i et åbent forum, og der var åben­bar risiko for alvor­lige reak­tio­ner fra læsere og kunder.

Uanset om desti­na­tions­le­de­ren havde ment udta­lel­sen alvor­ligt eller ej, havde der såle­des været nega­tiv omtale af virk­som­he­den på de soci­ale medier, hvil­ket måtte anses som illoy­alt og tillige i strid med vilkå­rene for ansættelsen.

 

ELMER ADVOKATER BEMÆRKER

Dommen under­stre­ger, at en medar­bej­der er forplig­tet til at undlade ytrin­ger, der risi­kere at miskre­di­tere arbejds­gi­ve­ren. Det gælder også ved brug af soci­ale medier.

Lands­ret­ten stad­fæ­stede byret­tens begrun­delse, hvori der særligt blev lagt vægt på risi­koen for nega­tive reak­tio­ner og henvi­ste blandt andet til begre­bet ”shit­storm”. Dette er et nyere fæno­men på primært soci­ale medier, der i kraft af omfang og invol­ve­rede perso­ner, kan medføre store omkost­nin­ger og bety­de­lig nega­tiv omtale for en virksomhed.

Nogen vil sikkert mene, at kommen­ta­ren kun kan være ment for sjov. Det er en af udfor­drin­gerne ved nuti­dens kommu­ni­ka­tions­for­mer, at modta­ger­grup­pen kan læse og opfatte budska­bet på en anden måde end afsen­de­ren måske var forbe­redt på. Men lands­ret­tens afgø­relse viser, at der ikke er nogen ”kære mor”. Det er modta­ge­rens reak­tion, retten vurderer.

Dommen viser også, at bort­vis­ning kan være en beret­ti­get sank­tion som følge af ‎illoy­ale ytrin­ger på soci­ale medier uanset, at den pågæl­dende ytring ikke konkret medførte yder­li­gere nega­tiv omtale af virksomheden.

Og afsen­de­ren fik ingen chance for at rette for sig – selvom han straks slet­tede den fra Face­book, var skaden sket.